Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)
https://www.motoeyeoptical.com/sk/ - účinné od nasledujúceho dátumu: 2023-06-26

Preambula

Vitajte na našej webovej stránke. Ďakujeme vám, že ste si nás vybrali pre váš nákup. Vaša dôvera k nám je veľmi cenena.

Tieto VOP pre internetový obchod boli pripravené pomocou generátora Fogyasztó Barát ÁSZF.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, konkrétnych produktov, procesu nákupu alebo ak chcete diskutovať o vašich individuálnych potrebách, kontaktujte náš personál na nižšie uvedených kontaktných údajoch!

Označenie: Údaje o poskytovateľovi služby (Predajca, Podnik)

Názov: Licon Kft.

Sídlo: 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 62.

Korešpondenčná adresa: 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 62.

Registračný úrad: Budapest Környéki Törvényszék

IČO: 13-09-204226

DIČ: 13838939-2-13

Zastúpené: Turi Szabolcs

E-mail: info@motoeyeoptical.com

Webová stránka: https://www.motoeyeoptical.com/sk/

Číslo účtu: 10700440-71579777-51100005

IBAN: HU17 1070 0440 7157 9777 5000 0005

Údaje o poskytovateľovi hostingu

Názov: UNAS Online Kft.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktné údaje: unas@unas.hu

Webová stránka: unas.hu

Definície

Produkt: akékoľvek

pohyblivé veci, vrátane vody, plynu a elektriny, predstavené vo vnútri nádob, fliaš alebo inak v obmedzených množstvách alebo s určitým objemom, a
pohyblivé veci, ktoré obsahujú alebo sú spojené s digitálnym obsahom alebo digitálnymi službami takým spôsobom, že by Produkt nebol schopný byť použitý na svoj účel bez dotknutého digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb (ďalej len: Produkt obsahujúci digitálne prvky),
ponúkané na predaj na webovej stránke.

Produkt obsahujúci digitálne prvky: pohyblivé veci, ktoré obsahujú alebo sú spojené s digitálnym obsahom alebo digitálnymi službami takým spôsobom, že by Produkt nebol vhodný na svoj účel bez dotknutého digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb

Strany: Predajca a Kupujúci spoločne

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá koná mimo rozsahu svojej profesie, povolania alebo podnikateľskej činnosti

Zmluva so spotrebiteľom: zmluva, v ktorej jedna zo strán sa kvalifikuje ako spotrebiteľ

Funkčnosť: schopnosť Produktu obsahujúceho digitálne prvky, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby plniť svoj účel

Výrobca: výrobca Produktu alebo v prípade dovezených Produktov do územia Európskej únie dovozca, ktorý do územia Európskej únie prináša Produkt, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sa predstavuje ako výrobca tým, že uvádza svoje meno, obchodnú značku alebo iné rozlíšovacie znamenie na Produkte

Interoperabilita: schopnosť Produktu obsahujúceho digitálne prvky, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spolupracovať s hardvérom a softvérom odlišným od toho, ktorý sa obvykle používa s rovnakým typom Produktu, digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb

Kompatibilita: schopnosť Produktu obsahujúceho digitálne prvky, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spolupracovať, bez potreby konverzie, s hardvérom a softvérom odlišným od toho, ktorý sa obvykle používa s rovnakým typom Produktu, digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb

Webová stránka: táto webová stránka slúžiaca na uzavretie zmluvy

Zmluva: zmluva o kúpe uzavretá medzi Predajcom a Kupujúcim prostredníctvom Webovej stránky a elektronickej pošty

Trvalý nosič: akékoľvek zariadenie, ktoré spotrebiteľovi alebo Podniku umožňuje uchovávať im osobne adresované údaje takým spôsobom, že údaje budú v budúcnosti prístupné po dobu primeranú účelu údajov, a zobrazovať uchované údaje v nezmenenej forme

Zariadenie um

ožňujúce komunikáciu na diaľku: zariadenie vhodné na vydanie vyhlásenia o zmluve s cieľom uzavrieť zmluvu bez fyzickej prítomnosti strán. Konkrétne ide o adresovaný alebo neadresovaný formulár, štandardný list, inzerát uverejnený v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax alebo zariadenie poskytujúce prístup na internet

Zmluva na diaľku: zmluva so spotrebiteľom uzavretá v rámci diaľkového predajného systému organizovaného pre poskytovanie Produktov a služieb pod zmluvou bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, takým spôsobom, že zmluvné strany používajú len zariadenie umožňujúce komunikáciu na diaľku s cieľom uzavrieť zmluvu

Podnikateľ: osoba konajúca v rámci svojej profesie, povolania alebo podnikateľskej činnosti

Kupujúci/ty: osoba predkladajúca ponuku na nákup a uzatvárajúca zmluvu prostredníctvom Webovej stránky

Záruka: v prípade zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a Podnikom (ďalej len: zmluva so spotrebiteľom),

obchodná záruka na plnenie zmluvy, dobrovoľne prevzatá Podnikom pre správne plnenie zmluvy, nad rámec alebo v absencii akéhokoľvek zákonom stanoveného povinného postihu, a povinná zákonom stanovená záruka, v súlade so Zákonníkom občianskeho zákonníka Maďarska

Kupná cena: plnenie za Produkt a za poskytovanie digitálneho obsahu.

Príslušné zákony

Vzhľadom na Zmluvu sú záväzné ustanovenia maďarských zákonov a predpisov, vrátane, ale nie výlučne, nasledujúcich:

Zákon č. CLV 1997 o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach týkajúcich sa služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
Zákon č. V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska
Vládne nariadenie č. 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na trvalý tovar
Vládne nariadenie č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi
Nariadenie č. 19/2014. (IV.29.) ministra pre národné hospodárstvo o procesných pravidlách pre uplatňovanie reklamačných a záručných nárokov týkajúcich sa trvalých vecí predaných v rámci zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi
Zákon č. LXXVI z roku 1999 o autorskom práve
Zákon č. CXII z roku 2011 o informačnej sebadeterminácii a slobode informácií
NARIADENIE (EÚ) 2018/302 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. februára 2018 o odstránení neopodstatneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na základe národnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES
NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Vládne nariadenie č. 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách zmlúv o kúpe tovaru, o poskytovaní digitálnych obsahov a digitálnych služieb medzi spotrebiteľmi a podnikmi

Rozsah a akceptácia VOP

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami sa určuje okrem ustanovení príslušných záväzných zákonov aj týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len: VOP). Z toho vyplýva, že tieto VOP stanovujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzatvorenia zmluvy, lehoty na plnenie, podmienky dodania a platby, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na zrušenie.

Technické informácie potrebné pre použitie Webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, budú poskytnuté dodatočnými informáciami dostupnými na Webovej stránke.

Pred uskutočnením vašej objednávky ste povinní oboznámiť sa s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk a forma zmluvy

Jazykom zmlúv uzavretých podľa týchto VOP je angličtina.

Zmluvy uzavreté podľa týchto VOP sa nebudú považovať za písomné zmluvy a takéto zmluvy nebudú uchovávané Predajcom.

E-fakturácia

Naša spoločnosť používa e-fakturáciu podľa § 175 zákona č. CXXVII z roku 2007. Súhlasom s týmito VOP dávate súhlas s použitím e-fakturácie.

Ceny

Ceny sú v HUF a zahŕňajú 27% DPH. Predajca si môže z času na čas upraviť ceny z dôvodov obchodnej politiky. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na už uzavreté zmluvy. Ak Predajca nesprávne uvedie cenu a získal objednávku na dotknutý Produkt, ale strany ešte neuzavreli zmluvu, Predajca postupuje podľa časti s názvom "Postup v prípade nesprávnej ceny" tu v texte.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Nasledujúce bude považované za zjavne nesprávnu cenu:

- Cena 0 HUF,
- cena znížená zľavou, pričom zľava je nesprávne uvedená (napr. v prípade Produktov, ktorých cena je 1000 HUF so zľavou 20 %, je uvedená cena 500 HUF).
Ak je cena nesprávne uvedená, Predajca ponúka možnosť zakúpenia dotknutého Produktu za skutočnú cenu a Kupujúci, s prihliadnutím na túto informáciu, sa môže rozhodnúť, či objedná dotknutý Produkt za takúto skutočnú cenu alebo zruší objednávku bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.

Správa o reklamáciách a opravných prostriedkoch

Spotrebiteľ môže podať spotrebiteľské námietky týkajúce sa akéhokoľvek Produktu alebo činnosti Predajcu na uvedených kontaktných údajoch:

Telefón:
Webová adresa: https://www.motoeyeoptical.com/en/
E-mail: info@motoeyeoptical.com
Spotrebiteľ môže podať reklamáciu voči Podniku ústne alebo písomne týkajúcu sa správania, činnosti alebo zanedbania Podniku alebo osoby konajúcej v mene alebo na prospech Podniku, ktorá je priamo spojená s distribúciou alebo predajom Produktov spotrebiteľom.
Podnik je povinný vyšetriť ústne podanú reklamáciu bez odkladu a poskytnúť opravu, ak je to potrebné. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako sa reklamácia riešila, alebo ak reklamáciu nie je možné okamžite vyšetriť, Podnik je povinný bez odkladu zaznamenať reklamáciu a svoje stanovisko k nej a v prípade osobnej reklamácie ju spotrebiteľovi na mieste predať. Ak bola ústna reklamácia podaná telefonicky alebo pomocou iných elektronických komunikačných služieb, záznam spolu so sústavnou odpoveďou musí byť spotrebiteľovi zaslaný najneskôr do 30 dní podľa ustanovení stanovených pre povinnosť reagovať na písomné reklamácie. Inak bude Predajca postupovať v súvislosti s písomnými reklamáciami nasledovne. Ak nepriamo použiteľný právny akt Európskej únie neurčuje inak, Podnik poskytne podrobnú odpoveď na písomné reklamácie najneskôr do tridsiatich dní od ich prijatia a prijme opatrenia na ich oznámenie. Kratšia lehota môže byť stanovená akýmkoľvek zákonom alebo nariadením, dlhšia lehota môže byť stanovená len na základe zákona. Ak je reklamácia zamietnutá, Podnik musí uviesť dôvody, ktoré slúžia ako základ pre zamietnutie. Podnik musí každej ústnej reklamácii komunikovanej telefonicky alebo pomocou iných elektronických komunikačných služieb prideliť jedinečné identifikačné číslo.

Záznam o prijatí reklamácie musí obsahovať nasledujúce:

meno a adresa spotrebiteľa,
miesto, čas a spôsob podania reklamácie,
podrobný popis reklamácie spotrebiteľa a zoznam súborov, dokumentov a ďalších dôkazov poskytnutých spotrebiteľom,
stanovisko Podniku k jeho postaveniu vo vzťahu k reklamácii spotrebiteľa, ak reklamáciu nemožno okamžite vyšetriť,
podpis osoby, ktorá vykonala záznam, a ak reklamácia nebola podaná telefonicky alebo pomocou iných elektronických komunikačných služieb, podpis spotrebiteľa,
čas a miesto vykonania záznamu,
v prípade reklamácie podanej telefonicky alebo pomocou iných elektronických komunikačných služieb jedinečné identifikačné číslo reklamácie.
Podnik si musí záznam o prijatí reklamácie a poskytnutej odpovedi uchovať po dobu troch rokov a na žiadosť ich predložiť kontrolným orgánom.

Ak je reklamácia zamietnutá, Podnik je povinný písomne informovať spotrebiteľa o orgáne alebo rozhodcovskom orgáne, kde spotrebiteľ môže začať konanie vo vzťahu k svojej reklamácii v závislosti od povahy reklamácie. Takéto informácie musia obsahovať tiež sídlo, telefónne číslo, kontaktné údaje na internete a adresu na zaslanie korešpondencie rozhodcovského orgánu s kompetenciou na základe miesta bydliska alebo miesta pobytu spotrebiteľa. Informácie musia tiež zahrňovať, či má Podnik v úmysle odvolávať

 sa na rozhodcovský orgán na riešenie sporu so spotrebiteľom. Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predajcom a spotrebiteľom nepodarí vyriešiť v priebehu rokovaní, spotrebiteľovi sú k dispozícii nasledujúce opravné prostriedky:

Konanie o ochrane spotrebiteľa
Reklamáciu možno podať orgánom ochrany spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, má právo podať sťažnosť orgánu s kompetenciou na základe miesta bydliska alebo miesta pobytu. Po vyhodnotení sťažnosti orgán rozhodne, či začať konanie o ochrane spotrebiteľa. Úlohy správnych orgánov v prvom stupni vykonávajú hlavné mesto a okresné úrady vlády s kompetenciou na základe miesta bydliska alebo miesta pobytu spotrebiteľa, zoznam ktorých je dostupný tu: http://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konanie
Zákazník má právo začať súdne konanie na uplatnenie svojej nároku vyplývajúceho zo sporu so spotrebiteľom v rámci občianskeho konania v súlade s zákonom č. V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska a ustanoveniami zákona č. CXXX z roku 2016 o civilnom konaní.

Konanie pred rozhodcovským orgánom
Týmto vás informujeme, že proti nám môžete podať spotrebiteľskú sťažnosť. Ak zamietneme vašu sťažnosť, máte právo odvolať sa na rozhodcovský orgán s kompetenciou na základe miesta bydliska alebo miesta pobytu: podmienkou pre začatie konania rozhodcovského orgánu je, že spotrebiteľ priamo usiluje o riešenie sporu s dotknutým podnikom. Na základe žiadosti spotrebiteľa môže mať rozhodcovský orgán určený v takejto žiadosti kompetenciu namiesto uvedeného príslušného orgánu.

Podnik je povinný spolupracovať v konaní rozhodcovského orgánu.

V tomto kontexte sú spoločnosti povinné zaslať odpoveď na žiadosť rozhodcovského orgánu a povinnosť zúčastniť sa pred rozhodcovským orgánom ("zabezpečenie účasti osoby oprávnenej k uzavretiu dohody na pojednávaní").

Ak sídlo podniku alebo miesto podnikania nie je zaregistrované v okrese, v ktorom je zaregistrovaný orgán prevádzkujúci rozhodcovský orgán, povinnosť spolupráce podniku sa vzťahuje na ponúkanie možnosti uzatvorenia písomnej dohody, ktorá vyhovuje potrebám spotrebiteľa.

Ak je porušená povinnosť spolupracovať uvedená vyššie, orgán ochrany spotrebiteľa má právo udeliť pokutu, ktorá v súlade s novelou príslušného zákona je povinná pokuta a orgán nemá diskrečné právo týkajúce sa ukladania takejto pokuty v prípade nezákonného konania podniku. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa bola zmenená aj príslušná ustanovenie zákona o malých a stredných podnikoch, takže pri malých a stredných podnikoch nie je možné vynechať ukladanie pokuty.

V prípade malých a stredných podnikov sa pokuta môže pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF, zatiaľ čo v prípade ne-malých a stredných podnikov podliehajúcich zákonu o účtovníctve, s ročným čistým obratom presahujúcim 100 miliónov HUF, môže pokuta dosahovať od 15 000 HUF do 5 % ročného čistého obratu podniku, ale maximálne do 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty sa zákonodarca snaží zdôrazniť povinnosť spolupracovať s rozhodcovskými orgánmi a zabezpečiť aktívnu účasť spoločností v konaniach rozhodcovského orgánu.

Rozhodcovský orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou rozhodcovského orgánu je usilovať sa o dosiahnutie dohody medzi stranami za účelom riešenia spotrebiteľského sporu a v prípade neúspechu rozhodnúť v prípade, že má zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a úsporné presadzovanie spotrebiteľských práv. Na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku rozhodcovský orgán poskytuje rady o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

Konanie rozhodcovského orgánu začína

 na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť je treba predložiť predsedom rozhodcovského orgánu písomne, kde požiadavka na písomnú žiadosť môže byť splnená aj zaslaním listu alebo telegrafom, použitím teleprinteru alebo faxu alebo iného zariadenia, ktoré umožňuje adresátovi trvale uložiť údaje adresované mu, na obdobie vhodné s ohľadom na účel údajov, a zobraziť uložené údaje v nezmenenej forme. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce:

meno spotrebiteľa a miesto bydliska alebo miesto pobytu,
názov, sídlo alebo dotknuté miesto podnikania dotknutého podniku týkajúce sa sporu so spotrebiteľom,
určený rozhodcovský orgán, ak spotrebiteľ požiadal o kompetenciu rozhodcovského orgánu iného ako toho s územnou kompetenciou,
krátky popis postavenia spotrebiteľa, fakty ho podporujúce a súvisiace dôkazy,
vyhlásenie spotrebiteľa, že sa usiluje o priame riešenie sporu s dotknutým podnikom,
vyhlásenie spotrebiteľa, že nezačal žiadne konanie pred žiadnym iným rozhodcovským orgánom v danom prípade, nebol zahájený žiadny mediálny postup, nebol podaný žiadny návrh na vydanie platobného príkazu,
žiadosť o rozhodnutie orgánu,
podpis spotrebiteľa.
K žiadosti musí byť pripojený dokument alebo jeho kópia (výtiah), obsahujúca dôkazy, na ktoré sa spotrebiteľ odvoláva, najmä písomné odmietnutie reklamácie podnikom alebo, ak také nie je, iné písomné dôkazy dostupné spotrebiteľovi, pokiaľ ide o pokus o dohodnuté rokovania.

Ak spotrebiteľ jedná prostredníctvom splnomocnenca, k žiadosti musí byť pripojená plná moc.

Viac informácií o rozhodcovských orgánoch je k dispozícii tu: http://www.bekeltetes.hu 
Viac informácií o rozhodcovských orgánoch s územnou pôsobnosťou je k dispozícii tu: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kontaktné údaje určitých rozhodcovských orgánov s územnou pôsobnosťou:

Conciliation Body of Baranya County
Address: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Mailing address: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Phone number: 06-72-507-154
Mobile: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Website: www.baranyabekeltetes.hu
Conciliation Body of Bács-Kiskun County
Address: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Mailing address: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Phone number: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Website: www.bacsbekeltetes.hu
Conciliation Body of Békés County
Address: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Phone number: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Website: www.bmkik.hu
Conciliation Body of Borsod-Abaúj-Zemplén County
Address: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Phone number:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Website: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Conciliation Body of Budapest
Address: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Mailing address: 1253 Budapest, Pf.:10.
Phone number: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Website: bekeltet.bkik.hu
Conciliation Body of Csongrád-Csanád County
Address: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Phone number: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Website: www.bekeltetes-csongrad.hu
Conciliation Body of Fejér County
Address: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Phone number:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Website: www.bekeltetesfejer.hu
Conciliation Body of Győr-Moson-Sopron County
Address: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Phone number: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Website: www.bekeltetesgyor.hu
Conciliation Body of Hajdú-Bihar County
Address: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Phone number: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hunemes.brigitta@hbkik.hu
Website: www.hbmbekeltetes.hu
Conciliation Body of Heves County
Address: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Mailing address: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Phone number: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Conciliation Body of Jász-Nagykun-Szolnok County
Address: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Website: www.jaszbekeltetes.hu
Conciliation Body of Komárom-Esztergom County
Address: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Phone number: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobile: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Conciliation Body of Nógrád County
Address: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Phone number: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Website: www.nkik.hu
Conciliation Body of Pest County
Address: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Phone number: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Website: http://panaszrendezes.hu/
Conciliation Body of Somogy County
Address: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Phone number: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Conciliation Body of Szabolcs-Szatmár-Bereg County
Address: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Phone number: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Website: www.bekeltetes-szabolcs.hu
Conciliation Body of Tolna County
Address: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Phone number: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hut-tiv@tmkik.hu
Conciliation Body of Vas County
Address: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Phone number: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Website: www.vasibekelteto.hu
Conciliation Body of Veszprém County
Address: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Phone number: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Website: www.bekeltetesveszprem.hu
Conciliation Body of Zala County
Address: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Phone number: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Website: www.bekelteteszala.hu

 

Online riešenie sporov
Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať a vyriešiť svoje právne spory súvisiace s online nákupmi podaním žiadosti, aby sa vyhli súdnym konaniam. Týmto spôsobom môžu spotrebitelia uplatniť svoje práva bez toho, aby im bránili napríklad vzdialenosti.

Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktorú ste si kúpili online, a nechcete nutne ísť k súdu, môžete využiť prostriedky online riešenia sporov.
Na portáli si môžete spoločne s predajcom, proti ktorému ste podali sťažnosť, zvoliť orgán na riešenie sporov, na ktorý sa chcete odvolať týkajúci sa správy sťažnosti.

Online platobná platforma
Online platobná platforma Európskej komisie umožňuje spotrebiteľom zaregistrovať sa a vyriešiť právne spory týkajúce sa online nákupov podaním žiadosti, aby sa vyhli súdnym konaniam. Týmto spôsobom môžu spotrebitelia uplatniť svoje práva bez toho, aby im bránili napríklad vzdialenosti.

Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktorú ste si kúpili online, a nechcete nutne ísť k súdu, môžete využiť prostriedky online riešenia sporov.
Na portáli si môžete spoločne s predajcom, proti ktorému ste podali sťažnosť, zvoliť orgán na riešenie sporov, na ktorý sa chcete odvolať týkajúci sa správy sťažnosti.

Online platobná platforma je dostupná tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Autorské práva
Podľa odseku (1) § 1 zákona č. LXXVI z roku 1999 o autorských právach (ďalej len: autorský zákon) sa web stránka považuje za autorsky chránený materiál, preto sú všetky jej časti chránené autorským právom. Podľa odseku (1) § 16 autorského zákona je zakázané neoprávnené používanie grafiky a softvérových riešení, počítačových programov web stránky alebo používanie akéhokoľvek programu, ktorý možno použiť na úpravu web stránky alebo jej akéhokoľvek časti. Akýkoľvek materiál z web stránky a jej databázy možno použiť, aj so súhlasom držiteľa autorských práv, len s odkazom na web stránku a so zobrazením zdroja. Držiteľom autorských práv je: Licon Kft.

Deliteľnosť, kódex správania
Ak je akákoľvek časť VOP právne neúplná alebo neúčinná, zostávajú predsa platné zvyšné časti zmluvy a namiesto neúčinnej alebo nesprávnej časti sa uplatnia príslušné zákony.

Predajca nemá kódex správania v súlade s právnym predpisom o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

Informácie o prevádzke produktu obsahujúceho digitálne prvky a o použiteľných technických ochranných opatreniach
Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje na webovej stránke je viac ako 99,9% za rok. Celý obsah údajov je pravidelne zálohovaný, takže v prípade problémov možno obnoviť pôvodný obsah údajov. Údaje zobrazované na webovej stránke sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sú uložené s vhodnou úrovňou šifrovania a na ich šifrovanie sa používa hardvérová podpora zabudovaná do procesora.
Informácie o základných vlastnostiach produktov
Informácie o základných vlastnostiach produktov dostupných na nákup na webovej stránke sú uvedené v opise každého produktu.
Oprava chýb v zadaní údajov - Zodpovednosť za presnosť poskytnutých údajov
Počas procesu objednávky môžete kedykoľvek zmeniť zadané údaje (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje môžete opraviť aj v prípade, že ste už prešli na ďalšiu stránku

). Upozorňujeme však, že za presnosť zadaných údajov nesiete zodpovednosť, pretože produkty budú fakturované a doručené na základe údajov, ktoré ste poskytli. Upozorňujeme tiež, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo celý priestor pripojený k schránke môže spôsobiť neúspešnú doručenie potvrdenia a môže zabrániť uzavretiu zmluvy. Ak Kupujúci dokončil objednávku a zistil chybu v poskytnutých údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu dotknutej objednávky. Kupujúci môže oznámiť úmysel upraviť nesprávnu objednávku e-mailom zaslaným z e-mailovej adresy, ktorú Kupujúci poskytol pri vložení objednávky, alebo telefonicky.
Použitie webovej stránky Nákup nie je predmetom registrácie.
Webová stránka používateľom poskytuje možnosť prezentácie produktov a online objednávania. Používateľ môže prehliadať webovú stránku pomocou ponukových položiek. Používatelia môžu nájsť produkty v systéme rôznych produktových kategórií. V kategórii „Výpredaj“ nájdu používatelia všetky produkty na predaj v obchode. Za každý produkt sa zobrazuje dátum začiatku a skončenia predaja, ako aj poznámka „do vypredania zásob“.

Vyberte si „Kúpte viac, zaplaťte menej“ v ponuke pre produkty, pre ktoré sa poskytuje zľava pri objednávaní viacerých kusov.

Vyberte si „Čo je nové?“ v ponuke pre nové produkty ponúkané na webovej stránke. Po kliknutí na kategóriu uvidíte zoznam produktov v danej kategórii. Ak sa všetky produkty v danej kategórii nezmestia na jednu stránku, môžete použiť čísla pod a nad produktmi na výber stránok. Podrobnosti o produkte môžete zobraziť po kliknutí na názov každého produktu v danom zozname, kde sú k dispozícii informácie o detailných vlastnostiach a cene produktu.

Na webovej stránke môžete hľadať produkty podľa kľúčových slov. Výsledky vyhľadávania zodpovedajúce kritériám vyhľadávania sa zobrazia ako zoznam, rovnako ako v kategóriách.

Vybraný produkt môžete pridať do košíka kliknutím na tlačidlo „Košík“, vedľa tlačidla môžete nastaviť požadované množstvo. Používateľ môže skontrolovať obsah košíka vybratím „Váš košík“ v ponuke. Tu môžete zmeniť množstvo produktov, ktoré ste pridali do košíka, alebo odstrániť akýkoľvek produkt. Pomocou tlačidla „Vyprázdniť košík“ môžete úplne vyprázdniť košík.

Používateľ môže pokračovať v procese nákupu kliknutím na tlačidlo „Urobiť objednávku“. Ako druhý krok je možné sa prihlásiť alebo zaregistrovať alebo nakupovať bez registrácie. V prípade nákupu bez registrácie musí používateľ poskytnúť nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, číslo, fakturačnú adresu a prípadne inú dodaciu adresu. Pri registrácii je potrebné zadať do vyššie uvedených údajov aj heslo. Používateľ môže požiadať poskytovateľa služby o zrušenie registrácie e-mailom, pričom v takom prípade musí používateľ pre nový nákup opätovne registrovať.

Používateľ je zodpovedný za zachovanie prístupových údajov dôverné. Okrem toho používateľ zodpovedá za aktualizáciu svojich údajov a je povinný informovať poskytovateľa služby, ak zistí, že jeho údaje boli zneužité tretími stranami. V prípade zabudnutého hesla môžete požiadať o zaslanie nového hesla na registrovanú e-mailovú adresu. Ak sa používateľ predtým registroval na webovej stránke, proces objednávky môže pokračovať zadaním e-mailovej adresy a hesla.

Ako ďalší krok v procese objednávky musí používateľ zvoliť želaný spôsob platby a doručenia. prostredníctvom zhrnutia môže používateľ skontrolovať všetky predtým zadané údaje, produkty, ktoré si chce objednať, a požadované množ

stvo. V prípade akýchkoľvek chýb v údajoch môžete pomocou ikony ceruzky opraviť zadané údaje.

Ak zistíte, že je všetko uspokojivé, môžete dokončiť svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „Urobiť objednávku“. Potvrdenie o objednávke dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Ak zistíte, že po dokončení objednávky sú nesprávne údaje (napríklad v potvrdzujúcom e-maile), máte povinnosť oznámiť to poskytovateľovi služieb okamžite, ale najneskôr do 24 hodín. Bez ohľadu na úmysel objednávky sa môžete prihlásiť pomocou okna na prihlásenie zákazníka alebo výberom „Prihlásiť sa“ v ponuke. Po prihlásení môžete v ponuke vybrať „Zmeniť údaje“, ak je potrebná akákoľvek zmena údajov, ktoré ste zadal(a) počas registrácie, a môžete sledovať podrobnosti o objednávke alebo stav objednávky.

Dokončenie objednávky (uzatvorenie zmluvy)
Ak ste sa uistili, že váš košík obsahuje produkty, ktoré chcete zakúpiť, a že vaše údaje boli zadané správne, môžete svoju objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Informácie zadané na webovej stránke nesplňujú kvalifikáciu ako ponuka predávajúceho na uzavretie zmluvy. V prípade objednávok podľa týchto VOP platíte ako ponúkajúci.

Kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“ výslovne potvrdzujete, že vaša ponuka sa má považovať za zaslanú, a vaše vyhlásenie, pokiaľ je potvrdené predávajúcim v súlade s týmito VOP, zaväzuje k platbe. Vaša ponuka bude viazaná po dobu 48 hodín. Ak vaša ponuka nebude potvrdená predávajúcim v súlade s týmito VOP do 48 hodín, uplynutím tejto lehoty strácate záväznosť svojej ponuky.

Spracovanie objednávky, uzavretie zmluvy
Objednávku môžete uskutočniť kedykoľvek. Predávajúci potvrdí vašu ponuku najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy ste svoju ponuku zaslali. Zmluva bude uzavretá v okamihu, keď potvrdzujúci e-mail od predávajúceho bude dostupný vo vašom e-mailovom systéme.

Spôsoby platby

Stripe
Môžete si vybrať platobné riešenie Stripe vo webovej obchodnej platforme.

Pre ďalšie informácie o Stripe v angličtine navštívte túto webovú stránku.

PayPal
PayPal je dostupný pre zákazníkov v viac ako 200 krajinách ako jednoduchá a bezpečná platobná metóda.

PayPal má niekoľko výhod, ktoré uľahčujú a urýchľujú online nákupy, pričom zároveň zabezpečujú bezpečnosť vašich bankových údajov:

E-mailová adresa a heslo. To je všetko, čo potrebujete na platbu alebo dokončenie bankového prevodu prostredníctvom systému PayPal. Bankovú kartu môžete nechať vo vašej peňaženke.
Na platbu nemusíte vkladať peniaze na váš PayPal účet. Stačí priradiť bankovú kartu k vášmu účtu PayPal, a to musíte urobiť iba raz na začiatku procesu.
PayPal je globálne uznávaná platobná metóda, záruka bezpečných transakcií, s ktorou môžete platiť za produkty online v 26 rôznych menách.
Pripojte sa k PayPal a uľahčite si online platby.
Platby bankovou kartou
V našej webovej obchodnej platforme môžete rýchlo a bezpečne platiť bankovou kartou.

Spôsoby doručenia, poplatky za doručenie

Služba kuriéra GLS
Váš balík bude doručený kuriérom GLS.

Pre ďalšie informácie navštívte webovú stránku: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Poplatok za tento spôsob doručenia je hrubých 3990 HUF.

Lehota na splnenie

Všeobecná lehota stanovená na splnenie objednávky je maximálne 2 pracovné dni od potvrdenia objednávky. V prípade omeškania predávajúceho má kupujúci právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci dodatočnú lehotu nestanoví, kupujúci môže od zmluvy odstúpiť

Dodacia adresa
Balík bude doručený na dodaciu adresu uvedenú pri objednávke. Ak máte akékoľvek dodatočné požiadavky alebo pripomienky týkajúce sa doručenia, mali by ste ich uviesť v poznámke pri objednávke. Pokiaľ tak neurobíte, predávajúci nie je povinný zohľadniť tieto požiadavky a pripomienky.

Reklamácie, záruka, vrátenie tovaru
Kupujúci má právo na reklamáciu alebo vrátenie tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa.

Záverečné ustanovenia
Tieto VOP platia od dátumu zverejnenia na webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto VOP.

Ak si nie ste istí významom niektorých ustanovení týchto VOP, odporúčame vám obrátiť sa na právnika alebo odborníka na ochranu spotrebiteľa.

Informácie pre spotrebiteľov
Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa - fyzickej osoby kupujúcej
Podľa bodu 3 ods. 1 § 8:1 Občianskeho zákonníka Maďarska sú len fyzické osoby, ktoré konajú mimo rozsahu svojho povolania, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, kvalifikované ako spotrebitelia. Právnické osoby nemajú právo na odstúpenie od zmluvy bez dôvodu.

Podľa § 20 Vyhlášky vlády 45/2014 (II. 26.) majú spotrebitelia právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Spotrebitelia môžu uplatniť svoje právo na odstúpenie v určitom časovom období, ktoré začína

a) v prípade zmlúv o predaji produktov,
aa) v dátume, keď je produkt,
ab) v prípade predaja viacerých produktov, pričom každý produkt je dodaný v inom čase, keď je naposledy dodaný produkt
pričom spotrebiteľom alebo tretej osobe, ktorú spotrebiteľ určil a ktorá nie je prepravcom, a to v prípade, že toto obmedzenie trvá 14 dní.

Časový limit na odstúpenie ustanovený v Vyhláške vlády 45/2014 (II. 26.) je 14 dní a dodatočný časový limit na odstúpenie je dobrovoľne prebratý Predávajúcim v tomto VOP, okrem časového obmedzenia stanoveného zákonom.

Ustanovenia v tejto časti nijakým spôsobom neovplyvňujú právo spotrebiteľa uplatniť svoje právo na odstúpenie podľa tejto časti aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

Ak spotrebiteľ predložil ponuku na uzavretie zmluvy, má právo odstúpiť od ponuky, čo zruší viazanosť obdobia platnosti ponuky na uzavretie zmluvy.

Vyhlásenie o odstúpení, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie alebo ukončenie
Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo podľa § 20 Vyhlášky vlády 45/2014 (II. 26.) jasným vyhlásením v tejto súvislosti alebo použitím vzorového oznámenia, ktoré je možné stiahnuť aj zo stránky.

Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení
Právo na odstúpenie sa považuje za včas uplatnené, ak spotrebiteľ oznámi svoje vyhlásenie v príslušnom časovom období. Toto obdobie je 14 dní.

V prípade písomného odstúpenia alebo ukončenia je postačujúce odoslať vyhlásenie o odstúpení alebo ukončení do 14 dní.

Časový limit na odstúpenie ustanovený v Vyhláške vlády 45/2014 (II. 26.) je 14 dní a dodatočný časový limit na odstúpenie je dobrovoľne prebratý Predávajúcim v tomto VOP, okrem časového obmedzenia stanoveného zákonom.

Dôkazná povinnosť o tom, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie v súlade s týmto ustanovením, spočíva na spotrebiteľovi.

Po jeho prijatí je Predávajúci povinný potvrdiť vyhlásenie spotrebiteľa o odstúpení na elektronickom dátovom médiu.

Povinnosti Predávajúceho v prípade odstúpenia spotrebiteľa
Povinnosť Predávajúceho vrátiť
Ak sa spotrebiteľ v súlade s § 22 Vyhlášky vlády 45/2014 (II. 26.) odstúpi od zmluvy, Predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu zaplatenú kupujúcim ako úhrada do 14 dní, vrátane nákladov spojených s výkonom, ako sú náklady na dodanie. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na ďalšie náklady vzniknuté v dôsledku výberu možnosti doručenia iným spôsobom ako najlacnejším štandardným spôsobom doručenia.

Spôsob plnenia povinnosti Predávajúceho vrátiť
V prípade odstúpenia alebo ukončenia zmluvy v súlade s § 22 Vyhlášky vlády 45/2014 (II. 26.) Predávajúci vráti sumu splatnú spotrebiteľovi použitím rovnakého spôsobu platby, aký spotrebiteľ použil. So súhlasom spotrebiteľa môže Predávajúci použiť iný spôsob plat

by, ale spotrebiteľovi nesmú byť účtované žiadne dodatočné poplatky. Predávajúci nebude zodpovedný za žiadne oneskorenie vzniknuté v dôsledku nesprávneho a / alebo nepresného označenia čísla bankového účtu alebo poštovej adresy spotrebiteľa.

Dodatočné náklady
Ak spotrebiteľ výslovne zvolil možnosť doručenia iným spôsobom ako najlacnejším štandardným spôsobom doručenia, Predávajúci nie je povinný vrátiť náklady vzniknuté v dôsledku tejto voľby. V takýchto prípadoch bude naša povinnosť vrátiť peniaze zahŕňať iba označené štandardné náklady na doručenie.

Právo zadržať plnenie
Predávajúci si môže zadržať sumu splatnú spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti produkt, alebo nepreukáže bez pochýb, že ho vrátil. Zo zaznamenaných dátumov sa uplatňuje skorší. Neprijímame zásielky zaslané na dobierku alebo kuriérskou službou pre príjemcu.

Povinnosti spotrebiteľa v prípade jeho odstúpenia alebo ukončenia
Vrátenie produktu
Ak sa spotrebiteľ v súlade s § 22 Vyhlášky vlády 45/2014 (II. 26.) odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť produkt, alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktov, bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do štrnástich dní odo dňa oznámenia odstúpenia. Vrátenie produktu sa považuje za včas splnené, ak spotrebiteľ produkt expeduje pred uplynutím časového limitu.

Náklady na priame náklady spojené s vrátením produktu
Priame náklady na vrátenie produktu nesie spotrebiteľ. Produkt treba zaslať na adresu Predávajúceho. Ak sa výkon začne a spotrebiteľ ukončí zmluvu o poskytovaní služieb uzavretú mimo prevádzky alebo ako zmluvu na diaľku, je povinný zaplatiť obchodníkovi poplatok primeraný vykonanej službe až do dátumu oznámenia o ukončení. Takáto primeraná suma platná spotrebiteľom sa určí na základe celkovej sumy úvah uvedenej v zmluve pričítaním príslušných daní. Ak spotrebiteľ preukáže, že celková suma určená takýmto spôsobom je nepomerne vysoká, primeraná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty poskytnutých služieb do dátumu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že neprijímame zásielky zaslané na dobierku alebo kuriérskou službou pre príjemcu.

Zodpovednosť spotrebiteľa za zníženie hodnoty
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty spôsobené nadmerným používaním prekračujúcim použitie nevyhnutné na určenie povahy, vlastností a prevádzky produktu.

Právo na odstúpenie nemôže byť uplatnené v nasledovných prípadoch
Predávajúci výslovne upozorňuje, že nemôžete uplatniť právo na odstúpenie v prípadoch uvedených v odseku 1 § 29 Vyhlášky vlády 45/2014 (II.26.):

po úplnom splnení služby, ak však zmluvou pre spotrebiteľa vzniká záväzok platby, táto výnimka môže byť uplatnená iba v prípade, ak sa spotrebiteľ pred začatím výkonu výslovne súhlasil a uvedomil si fakt, že stráca právo na odstúpenie, čím len čo je zmluva úplne splnená Obchodom;
s ohľadom na produkty alebo služby, ktorých cena alebo poplatok závisí od fluktuácie finančného trhu, ktorým nemôže Obchod ovplyvniť, a ktorý je možný aj počas časového obmedzenia stanoveného pre uplatnenie práva na odstúpenie;
v prípade nepredpripravených produktov, ktoré boli vyrobené na základe pokynov a výslovného žiadosti spotrebiteľa, alebo v prípade produktov, ktoré boli jasne prispôsobené spotrebiteľovi;
v prípade produktov s krátkou trvanlivosťou alebo produktov so skrátenou trvanlivosťou;
v prípade produktov so zabalením, ktoré nemožno po otvorení vrátiť po doručení z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov;
v prí

pade produktov, ktoré vzhľadom na svoju povahu sú neoddeliteľne zmiešané s inými produktmi po doručení;
v prípade alkoholických nápojov, ktorých skutočná hodnota závisí od fluktuácie finančného trhu, ktorú Obchod nemôže ovplyvniť, a ktorej cena bola dohodnutá stranami pri uzavretí kúpnej zmluvy, ale zmluva sa vykoná iba po tridsiatich dňoch odo dňa uzavretia zmluvy;
v prípade zmlúv o poskytovaní služieb, kde sa Obchod na výslovnú žiadosť spotrebiteľa kontaktuje, aby vykonal naliehavé opravy alebo údržbu;
s ohľadom na predaj a nákup zvukových a obrazových záznamov v uzavretom obale alebo kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ obal otvoril po doručení;
s ohľadom na noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
v prípade zmlúv uzavretých na verejnej aukcii;
s výnimkou služieb v oblasti bývania, v prípade zmlúv na poskytovanie ubytovania, prepravy, požičovania vozidiel, stravovacích služieb alebo služieb súvisiacich s voľným časom, ak bola do zmluvy stanovená lehota alebo časový limit pre výkon;
v súvislosti s digitálnym obsahom poskytovaným na nosiči údajov, ak Obchod začal jeho výkon so výslovným, predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, a ak spotrebiteľ súčasne s týmto súhlasom uznal vo vyhlásení, že stráca právo na odstúpenie, hneď ako sa výkon začne, a Obchod poslal potvrdenie spotrebiteľovi.
Informácie o zodpovednosti za produkt a predpokladanej záruke týkajúcej sa záruky zhody produktov v prípade zmlúv so spotrebiteľmi
Táto časť informácií pre spotrebiteľov bola zostavená na základe odseku 3 § 9 Vyhlášky vlády 45/2014 (II.26.), pokiaľ ide o prílohu č. 3 k nej.

Tieto informácie pre spotrebiteľov sa vzťahujú iba na kupujúcich, ktorí splňajú kritériá spotrebiteľa, pravidlá platné pre kupujúcich, ktorí nesplňujú kritériá spotrebiteľa, sú uvedené v samostatnej časti.

Požiadavka na plnenie zmluvy v prípade zmlúv so spotrebiteľmi
Požiadavka na plnenie zmluvy všeobecne v prípade produktov a produktov obsahujúcich digitálne prvky predávaných na základe zmluvy so spotrebiteľom
V čase plnenia musia produkty a plnenie spĺňať požiadavky predpísané v Nariadení vlády 373/2021 (VI.30.).

Aby sa plnenie považovalo za zmluvné, produkt, ktorý slúži ako predmet zmluvy, musí

súhlasiť s popisom, množstvom, kvalitou a typom uvedeným v zmluve, musí mať funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a iné vlastnosti určené v zmluve,
byť vhodný na akýkoľvek účel stanovený spotrebiteľom, ktorý Predávajúci upozornil najneskôr pri uzavretí zmluvy, a ktorý Predávajúci akceptoval,
mať všetky príslušenstvo a používateľské príručky uvedené v zmluve, vrátane návodov na inštaláciu a podpory zákazníkov, a
poskytovať aktualizácie stanovené v zmluve.
Aby sa plnenie považovalo za zmluvné, musí produkt, ktorý slúži ako predmet zmluvy, navyše

byť vhodný na účely stanovené pre rovnaký druh produktov zákonom, technickými normami, alebo v prípade neexistencie technických noriem, etickým kódexom
súhlasiť s množstvom, kvalitou, výkonom a inými vlastnosťami, ktoré spotrebiteľ môže oprávnene očakávať, najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu, prístupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť, ktorá je bežná pre rovnaký druh tovaru, s ohľadom na verejné vyhlásenia, najmä tými, ktoré urobil Obchod, jeho zástupca alebo iné osoby zapojené do reťazca predaja o konkrétnych vlastnostiach produktov
mať všetko príslušenstvo a návody, ktoré spotrebiteľ oprávnene očakáva,

 vrátane návodov na inštaláciu a podporu zákazníkov, ktoré sú k dispozícii vo verejnom priestore (napríklad na webovej stránke Obchodu),
byť schopný na špecifikované účely fungovať so všetkými ostatnými produktami a technológiou dodávanou spotrebiteľom, ak takéto účely spotrebiteľ stanovil Predávajúcemu a tento poskytol záruky, ktoré spotrebiteľ oprávnene očakáva.
Zodpovednosť za chybu produktu vzniknutú predávajúcim sa uplatní podľa § 6 a podľa podmienok nariadenia vlády.

Garancia

V akých prípadoch môžete uplatniť svoje práva z garancie?
Podľa vládneho nariadenia č. 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke pre určité trvácne spotrebiteľské tovary má Predávajúci záručnú povinnosť týkajúcu sa predaja nových trvácnych tovarov uvedených v prílohe 1 k nariadeniu (napr. technický tovar, nástroje, stroje), ako aj ich príslušenstvo a komponenty v rozsahu uvedenom v ňom (ďalej sa spoločne označujú ako spotrebiteľský tovar).

Okrem toho si Predávajúci môže dobrovoľne prevziať záručnú povinnosť, v takom prípade musí kupujúcemu, ktorý splňuje kritériá spotrebiteľa, poskytnúť záručné vyhlásenie.

Záručné vyhlásenie musí byť kupujúcemu poskytnuté na trvalom médiu, najneskôr však v čase doručenia produktu.

Záručné vyhlásenie musí obsahovať nasledujúce:

jasné vyhlásenie o tom, že ak je produkt dodaný s chybou, spotrebiteľ má právo uplatniť svoje práva z právnej záruky bezplatne, pričom tieto práva nebudú ovplyvnené zárukou,
meno a adresa záručníka,
postup, ktorým musí spotrebiteľ postupovať na uplatnenie nárokov zo záruky,
označenie produktu, na ktorý sa záruka vzťahuje, a
podmienky záruky.

Akoé práva máte v rámci povinnej záruky a v akom časovom období ich môžete uplatniť?
Práva zo záruky
Na základe práv zo záruky si Kupujúci môže uplatniť nárok na opravu alebo výmenu, nárok na zníženie ceny v prípadoch stanovených zákonom alebo, ako posledné riešenie, odstúpenie od zmluvy, ak povinný neprejavil ochotu na opravu alebo výmenu, alebo nesplnil túto povinnosť v primeranom termíne s ohľadom na záujem oprávneného subjektu, alebo ak sa tento záujem o opravu alebo výmenu z pohľadu oprávneného subjektu prerušil.

Kupujúci si môže svoj nárok na opravu uplatniť priamo na sídle Predávajúceho, v jeho mieste podnikania alebo pobočke, alebo v servisnom zariadení, ktoré stanovil Predávajúci v záručnom liste, podľa svojho výberu.

Lehoty na uplatnenie nároku
Nároky zo záruky možno uplatniť v rámci záručnej lehoty, ktorá je podľa vládneho nariadenia č. 151/2003. (IX.22.) nasledovná:

jeden rok pre tovary s cenou nad 10 000 HUF, ale nepresahujúcou 100 000 HUF,
dva roky pre tovary s cenou nad 100 000 HUF, ale nepresahujúcou 250 000 HUF,
tri roky pre tovary s cenou vyššou ako 250 000 HUF.

Nesplnenie vyššie uvedených lehôt spôsobí zánik práv zo záruky. V prípade opravy spotrebiteľského tovaru sa však doba opravy zahrnie do záručnej lehoty, počas ktorej Kupujúci nemohol produkt používať v súlade s jeho zámerom v dôsledku chyby, začínajúc dňom doručenia na opravu.

Záručná lehota začína plynúť dňom dodania spotrebiteľského tovaru Kupujúcemu alebo dňom uvedenia do prevádzky, ak ju vykonal Predávajúci alebo jeho zástupca.

Ak Kupujúci urobil uvádzanie spotrebiteľského tovaru do prevádzky viac ako šesť mesiacov po dodaní, dátumom začiatku záručnej lehoty bude dátum dodania.

Pravidlá uplatňovania nárokov zo záruky
Pri upravovaní opravy sa Predávajúci zaväzuje usilovať o dokončenie opravy do 15 dní. Lehota na opravu začína plynúť dňom prijatia spotrebiteľského tovaru na opravu.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o očakávanej dĺžke trvania opravy alebo výmeny.

Ak počas prvej opravy spotrebiteľského tovaru počas záručnej lehoty zistí Predávajúci, že tovar nie je opraviteľný, je povinný do ôsmich dní odstrániť spotrebiteľský tovar, ak mu Kupujúci neprikáže inak. Ak nie je možné spotrebiteľský tovar nahr

adiť, Predávajúci je povinný do ôsmich dní vrátiť Kupujúcemu kupujúcu cenu uvedenú na doklade preukazujúcom zaplatenie plnenia za spotrebiteľský tovar - faktúra alebo bloček vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty - ktorý predložil spotrebiteľ.

Prijatím VOP súhlasí Kupujúci aj so zaslaním potrebnej informácie elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na preukázanie doručenia informácie Kupujúcemu.

Ak Predávajúci nemôže opraviť spotrebiteľský tovar do 30 dní:

opravu je možné vykonať v dlhšom časovom období, ak sa Kupujúci s tým stotožní, alebo
ak Kupujúci nesúhlasí s vykonaním opravy v dlhšom časovom období alebo Kupujúci v tomto smere neurobil žiadne vyhlásenie, spotrebiteľský tovar musí byť vymenený do ôsmich dní po neúspešnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty, alebo
ak Kupujúci nesúhlasí s vykonaním opravy v dlhšom časovom období alebo Kupujúci v tomto smere neurobil žiadne vyhlásenie, ale výmena spotrebiteľského tovaru nie je možná, cena uvedená na faktúre alebo bločku za spotrebiteľský tovar sa Kupujúcemu vráti do ôsmich dní po neúspešnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty.

Ak je spotrebiteľský tovar chybný štvrtýkrát, Kupujúci má právo na:

žiadosť o opravu od Predávajúceho, alebo
namiesto uplatnenia nároku na opravu požiadať o primerané zníženie kúpnej ceny od Predávajúceho podľa bodu b) odseku (2) článku 6:159 zákona č. V. z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska, alebo
namiesto uplatnenia nároku na opravu, opraviť spotrebiteľský tovar alebo si ho nechať opraviť na náklady Predávajúceho podľa bodu b) odseku (2) článku 6:159 zákona č. V. z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska, alebo
ak Kupujúci neuplatnil tieto práva (oprava, zľava z ceny, nechať opraviť spotrebiteľský tovar) alebo neurobil v tomto smere žiadne vyhlásenie, spotrebiteľský tovar sa musí vymeniť do ôsmich dní, alebo, ak výmena spotrebiteľského tovaru nie je možná, cena uvedená na faktúre alebo bločku za spotrebiteľský tovar sa Kupujúcemu vráti do ôsmich dní.

Spotrebiteľské tovary v rámci povinnej záruky podľa vládneho nariadenia č. 151/2003, ktoré sú inštalované s pevným pripojením, ťažšie ako 10 kg, alebo ktoré nemožno prepraviť ako rukoväťový batožinový tovar na verejnej doprave, musia byť opravené na mieste svojej prevádzky, s výnimkou vozidiel. Ak sa oprava nemôže vykonať na mieste prevádzky, prevádzka alebo v prípade nároku uplatneného priamo v servisnom zariadení, servis zariadi demontáž a inštaláciu, ako aj doručenie a návrat spotrebiteľského tovaru.

Výnimky z garancie
Ustanovenia uvedené pod hlavičkou „Pravidlá uplatňovania nárokov zo záruky“ sa nevzťahujú na elektrické bicykle, elektrické skútre, štvorkolky, motocykle, mopedové skútre, autá, karavany, kempingové prívesy, karavany so prívesom, prívesy a motorové člny.

V prípade týchto produktov je však Predávajúci povinný usilovať sa o vyriešenie nároku na opravu do 15 dní.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o očakávanej dĺžke trvania opravy alebo výmeny.

Aký je vzťah medzi zárukou a inými záručnými právami?
Práva zo záruky existujú okrem práv z iných záruk (zodpovednosť za výrobok a právna záruka), pričom základný rozdiel medzi všeobecnými zárukami a zárukou spočíva v tom, že dôkazné zaťaženie je v prípade záruky priaznivejšie pre spotrebiteľa.

Počas povinnej záruky sa podmienky dobrovoľne prevzatej záruky zo strany Predávajú

ceho nesmú vzťahovať na spotrebiteľa nevýhodnejšie podmienky než práva stanovené pravidlami povinnej záruky. Po tomto období možno podmienky dobrovoľnej záruky voľne stanoviť, ale záruka však nesmie nijako ovplyvniť práva spotrebiteľa podľa zákona, vrátane práv z právnej záruky.

Nárok na výmenu do troch pracovných dní
Nárok na výmenu do troch pracovných dní sa vzťahuje aj na nákupy v internetových obchodoch. Nárok na výmenu do troch pracovných dní možno uplatniť v prípade nových spotrebiteľských tovarov podľa vládneho nariadenia č. 151/2003. (IX. 22.), ktoré stanovuje, že ak osoba uplatní nárok na výmenu do troch pracovných dní, Predávajúci musí považovať výrobok za chybný v čase jeho predaja a musí výrobok okamžite vymeniť.

V akých prípadoch bude Predávajúci oslobodený od svojej záručnej povinnosti?
Predávajúci bude oslobodený od svojej záručnej povinnosti len v prípade, ak preukáže, že príčina následku nastala až po plnení.

Upozorňujeme, že nemôžete uplatniť nárok z právnej záruky a záručný nárok, alebo nárok na zodpovednosť za výrobok a záručný nárok súčasne, paralelne súčasne na základe tej istej chyby. Práva vyplývajúce z záruky však môžete uplatniť bez ohľadu na práva z právnej záruky. 

Informácie o zodpovednosti za výrobok a právnej záruke v súvislosti so zárukou zhody v prípade Kupujúcich, ktorí nesplňujú kritériá spotrebiteľa
Všeobecné pravidlá právnej záruky
Kupujúci, ktorý nesplňuje kritériá spotrebiteľa, môže uplatniť nasledovné nároky z právnej záruky:

Môžete požadovať buď opravu alebo výmenu, pokiaľ dodržanie práva z právnej záruky voľby je nemožné alebo by prinieslo nepomerne vysoké náklady zo strany Predávajúceho v porovnaní s alternatívnym nápravným prostriedkom. Ak ste nepožadovali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zľavnenie z plnenia, môžete opraviť chybu sami alebo nechať ju opraviť na náklady Predávajúceho, alebo, v prípade nutnosti, môžete od zmluvy odstúpiť.

Máte právo na úpravu, pokiaľ nebola odôvodnená alebo nevyhnutná Predávajúcim.

V prípade použitých výrobkov sa od všeobecných pravidiel právnej záruky a záruky odchýli. Chybné plnenie môže nastať aj v prípade použitých výrobkov, ale zohľadnia sa okolnosti, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol očakávať výskyt určitých chýb. Vzhľadom na zastaranie sa výskyt určitých chýb stáva čoraz častejším, a preto nemožno očakávať, že použitý výrobok bude rovnakej kvality ako novo zakúpený výrobok. Preto môže Kupujúci uplatniť svoje práva z právnej záruky iba vo vzťahu k nedostatkom, ktoré vychádzajú z chýb, ktoré vyplývajú zo staroby výrobku a ktoré vzniknú bez ohľadu na takú povahu. Ak je použitý výrobok chybný a Kupujúci, ktorý nesplňuje kritériá spotrebiteľa, dostal informácie o tejto chybe pri kúpe, Poskytovateľ služby za túto chybu zodpovedný neponesie.

V prípade Kupujúcich, ktorí nesplňujú kritériá spotrebiteľa, je lehota na uplatnenie nárokov z právnej záruky 1 rok od dňa plnenia (doručenia).

Zodpovednosť za výrobok a záruka
Len Kupujúci, ktorí spĺňajú kritériá spotrebiteľa, majú práva zodpovednosti za výrobok a práva vyplývajúce z povinnej záruky.

Ak Predávajúci poskytuje dobrovoľnú záruku pre výrobok, oznámi to zvlášť pri nákupe výrobku.

Ak výrobca poskytuje výrobcovskú záruku, ktorá zahŕňa aj Kupujúcich, ktor

í nesplňujú kritériá spotrebiteľa, tieto nároky môžu byť uplatnené priamo voči výrobcovi.

Informácie o správe údajov

Ochrana osobných údajov
Dátum akceptácie: 2023-06-26

Prevádzkovateľ údajov
Názov: Licon Kft.

Sídlo: 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 62.

Poštová adresa, správa sťažností: 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 62.

E-mail: info@motoeyeoptical.com

Telefónne číslo:

Webová stránka: https://www.motoeyeoptical.com/en/

Poskytovateľ hostingových služieb
Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Telefónne číslo:

Popis aktivít spracúvania údajov pri prevádzke internetového obchodu
Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o spracovaní údajov v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) Európskej únie (ďalej len: Nariadenie alebo GDPR) a Zákonom č. CXII z roku 2011 (ďalej len: Zákon o ochrane osobných údajov).

Informácie o používaní súborov cookies
Čo je súbor cookie?

Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľ údajov používa súbory cookies. Súbor cookie je informačný balíček pozostávajúci z písmen a čísel, ktorý je našou webovou stránkou odoslaný do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám získavať relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookies neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivých používateľov, ale niektoré súbory cookies obsahujú jedinečný identifikátor, teda tajnú sekvenciu čísel generovanú náhodne, ktorá sa uloží na vaše zariadenie a tým zabezpečí vašu identifikáciu. Doba trvania každého súboru cookie je uvedená v príslušnom popise.

Právny základ a právne dôvody pre súbory cookies:

Právnym základom spracúvania je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Hlavné charakteristiky súborov cookies používaných na webovej stránke:
Spracúvané údaje na účely uzavretia a plnenia zmluvy
Na účely uzavretia a plnenia zmluvy môže dôjsť k niekoľkým prípadom spracúvania údajov. Týmto spôsobom vás informujeme, že spracúvanie údajov týkajúcich sa správy sťažností a administrácie súvisiacej so zárukou sa uskutoční len v prípade, ak využijete niektoré z týchto práv.

Ak nakupujete cez internetový obchod a navštívite nás len ako návštevník, na vás sa môžu vzťahovať ustanovenia o spracúvaní údajov na účely marketingu, ak nám dáte súhlas na účely

 marketingu.

Konkrétne údaje spracúvané na účely uzavretia a plnenia zmluvy sú:

Kontakt
Ak nás napríklad kontaktujete e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky ohľadom dotazu na produkt. Predchádzajúci kontakt nie je nevyhnutný, môžete kedykoľvek nakupovať v internetovom obchode aj bez neho.

Spracúvané údaje
Údaje, ktoré ste nám poskytli pri kontakte.

Doba spracovania údajov
Údaje spracúvame iba do konca kontaktu.

Právny základ spracovania údajov
Váš dobrovoľný súhlas udelený prevádzkovateľovi údajov pri kontakte s nami. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Registrácia na webovej stránke
Uchovaním údajov poskytnutých pri registrácii môže prevádzkovateľ údajov poskytnúť pohodlnejšiu službu (napríklad osoba nemusí pri každom nákupe na webovej stránke opakovať svoje údaje). Registrácia nie je podmienkou uzavretia zmluvy.

Spracúvané údaje
Počas spracovania údajov prevádzkovateľ údajov spracováva vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpených produktov a dátum nákupu.

Doba spracovania údajov

Do odvolania vášho súhlasu.

Právny základ spracovania údajov
Váš dobrovoľný súhlas udelený prevádzkovateľovi údajov pri registrácii. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Spracovanie objednávky
Aktivity spracúvania údajov v rámci riadenia objednávok, ktoré sú potrebné na účely plnenia zmluvy.

Spracúvané údaje
Počas spracovania údajov prevádzkovateľ údajov spracováva vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpených produktov, číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak urobíte objednávku v internetovom obchode, spracovanie údajov a poskytnutie údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy.

Doba spracovania údajov
Údaje spracovávame po dobu 5 rokov v súlade s občianskoprávnou zákonnou lehotou.

Právny základ spracovania údajov
Plnenie zmluvy. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia]

Vydávanie faktúr
Spracúvanie údajov sa vykonáva na účely vydania faktúry v súlade s právnymi predpismi a plnením povinnosti uchovať účtovný doklad. V súlade s odsekom (1)-(2) § 169 zákona č. 431/2007 Z. z. o účtovníctve musia ekonomické organizácie priamo a nepriamo uchovávať účtovné doklady, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú účtovné záznamy.

Spracúvané údaje
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov
Podľa odseku (2) § 169 zákona č. 431/2007 Z. z. o účtovníctve musia byť vystavené faktúry uchované po dobu 8 rokov od ich vystavenia.

Právny základ spracovania údajov
V súlade s odsekom (1) § 159 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je vydanie faktúry povinné a v súlade s odsekom (2) § 169 zákona č. 431/2007 Z. z. o účtovníctve musia byť vystavené faktúry uchované po dobu 8 rokov. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia].

Spracúvanie údajov súvisiacich s doručovaním tovaru
Spracúvanie údajov sa vykonáva na účely doručenia objednaného produktu.

Spracúvané údaje
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov
Spracúvanie údajov sa vykonáva na účely doručenia objednaného produktu.

Právny základ spracovania údajov
Plnenie zmluvy. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia]

Príjemcovia a spracovatelia údajov pre doručenie tovaru
Meno príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Sídlo príjemcu: 2351 Alsónémedi

, GLS Európa u. 2.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa príjemcu: info@gls-hungary.com

Webová stránka príjemcu: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kuriérska služba sa zúčastňuje na doručovaní objednaného produktu na základe svojej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom údajov. Kuriérska služba spracúva údaje, ktoré jej boli poskytnuté, v súlade s pravidlami ochrany súkromia uvedenými na jej webovej stránke.

Správa reklamácií záruky a pripomienok
Pokiaľ ide o práva zo záruky a záruky, musíme postupovať podľa nariadenia č. 19/2014 Z. z. (IV. 29.) ministra hospodárstva o spôsobe vybavovania takýchto reklamácií.

Spracúvané údaje

Pokiaľ ide o práva zo záruky a záruky, musíme postupovať podľa nariadenia č. 19/2014 Z. z. (IV. 29.) ministra hospodárstva.

V súlade s týmto nariadením musíme viesť záznam o záruke alebo reklamácii, o ktorej nás informujete, v ktorej zaznamenáme:

vaše meno, adresa a vyhlásenie o tom, že súhlasíte so spracovaním vašich údajov uvedených v zázname podľa nariadenia,
meno a cena zakúpeného hmotného objektu podľa zmluvy uzavretej medzi nami,
dátum plnenia zmluvy,
dátum oznámenia závady,
popis závady,
právo, ktoré chcete uplatniť na základe svojho práva zo záruky alebo reklamácie, a
spôsob vybavenia práva zo záruky alebo reklamácie alebo zdôvodnenie zamietnutia práva, ktoré sa má uplatniť na základe nároku zo záruky alebo reklamácie.
Ak od vás prevezmeme zakúpený produkt, musíme vystaviť potvrdenie o prevzatí, v ktorom musí byť uvedené nasledovné:

vaše meno a adresa,
údaje potrebné pre identifikáciu objektu,
dátum prevzatia objektu a
dátum, kedy môžete prijať opravený objekt.

Doba spracovania údajov
Podnik je povinný uchovávať záznam o vašej reklamácii zaslanej prevádzkovateľovi údajov počas troch rokov od jeho prevzatia a predložiť ho na požiadanie kontrolného orgánu v tejto súvislosti.

Právny základ spracovania údajov
Právny základ spracovania údajov je dodržiavanie zákonných povinností stanovených nariadením č. 19/2014 Z. z. (IV. 29.) ministra hospodárstva [odsek (1) § 4 a odsek (1) § 6] [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia].

Správa iných sťažností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov
Spracúvanie údajov sa bude vykonávať na účely správy sťažností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov. Ak sa obrátite na nás so sťažnosťou, spracovanie údajov a poskytnutie údajov bude nevyhnutné.

Spracúvané údaje
M

eno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov
Spracúvanie údajov a poskytnutie údajov je nevyhnutné na účely vyriešenia sťažnosti týkajúcej sa ochrany spotrebiteľov.

Právny základ spracovania údajov
Plnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľov. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia].

Ochrana údajov detí
Internetový obchod nie je určený osobám mladším ako 16 rokov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje detí mladších ako 16 rokov, bez súhlasu ich zákonných zástupcov, okamžite ich zmažeme.

Vaše práva
V súlade s nariadením máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom: Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak je to prípad, prístup k vašim osobným údajom a k informáciám o ich spracúvaní.

Právo na opravu: Ak zistíte, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V niektorých prípadoch máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Toto právo však nie je absolútne a môže byť obmedzené inými právnymi povinnosťami alebo legitímnymi záujmami.

Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov: Môžete mať právo obdržať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo nás požiadať, aby sme tieto údaje poskytli inému spracúvateľovi údajov, ak je to technicky realizovateľné.

Právo namietať: V niektorých prípadoch máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov.

Právo odvolať súhlas: Ak sme získali váš súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Ako uplatniť vaše práva
Ak chcete uplatniť akékoľvek z uvedených práv, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@motoeyeoptical.com alebo písomne na adrese prevádzkovateľa údajov uvedenej na začiatku tohto dokumentu. Vašu žiadosť budeme riešiť bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od jej prijatia. V závislosti od zložitosti a počtu žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalších dvoch mesiacov, o čom vás budeme informovať.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo našich postupov, neváhajte nás kontaktovať na uvedených kontaktných údajoch.

Správca ochrany údajov
Prevádzkovateľ údajov má poverenú osobu pre ochranu údajov, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@motoeyeoptical.com alebo písomne na adresu prevádzkovateľa údajov uvedenú na začiatku tohto dokumentu.

Záver
Týmto sme vás informovali o tom, aké údaje o vás spracúvame a na aký účel. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

---

Please note that this translation is based on the text you provided and might need further proofreading or adjustment to ensure accuracy. Additionally, please be aware that data protection regulations and requirements may vary by jurisdiction, so it's important to consult legal professionals familiar with the relevant laws in Slovakia for the most accurate guidance.

VYSKÚŠANIE DOMA

Naše výrobky si môžete vyskúšať v pohodlí vášho domova. Objednajte si model (alebo modely), ktorý sa vám páči (páčia), vyskúšajte si ho (ich) a vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje. Tie, ktoré nepotrebujete, nám pošlite naspäť. Vrátime vám cenu výrobkov vrátane prepravných nákladov. Podrobnosti o vrátení nájdete v ponuke INFO v časti ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, resp. kliknite SEM a postupujte podľa pokynov v časti "ODSTÚPENIE OD ZMLUVY".

VYSKÚŠANIE V OBCHODE

Ak máte pocit, že potrebujete pomoc, navštívte predajcu značky MOTOEYE, ktorý vám ochotne pomôže nájsť správny model. Zoznam obchodov nájdete v sekcii ZOZNAM PREDAJNÍ, resp. kliknite SEM.

DIOPTRICKÉ ŠOŠOVKY

Rámy MOTOEYE si nevyžadujú špeciálne šošovky. Môžete dokonca požiadať o obvyklé dioptrické sklá predpísané vaším očným lekárom. Vyberte si správny model, následne vyhľadajte očného lekára, ktorý vám vyhovuje, a vezmite si so sebou rám MOTOEYE. Správne dioptrické šošovky vám vyrobia v každej optike, ale môžete si vybrať aj našich oficiálnych predajcov značky MOTOEYE v sekcii ZOZNAM PREDAJNÍ, resp. kliknutím SEM.

... A POKIAĽ SA VÁM PREDSA LEN NEPÁČI

U nás môžete nakupovať bez rizika, pretože ak si výrobok z nejakého dôvodu nechcete nechať, môžete ho do 14 dní od prevzatia vrátiť bez udania dôvodu a my vám vrátime celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov. Podrobnosti o vrátení nájdete v ponuke INFO v bode VRÁTENIE TOVARU v časti ODOSLAŤ, resp. kliknutím SEM.