Warunki zakupów

Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)
https://www.motoeyeoptical.com/pl/ - obowiązujące od następującej daty: 2023-06-26

Preambuła

Witamy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy, że wybraliście nas do Waszych zakupów. Wasze zaufanie jest dla nas bardzo ważne.

Te OWH dla sklepu internetowego zostały przygotowane za pomocą generatora Fogyasztó Barát ÁSZF.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych Ogólnych Warunków Handlowych, korzystania z naszej strony internetowej, konkretnych produktów, procesu zakupów, lub jeśli chcielibyście omówić swoje indywidualne potrzeby, prosimy o kontakt z naszym personelem pod poniższymi danymi kontaktowymi!

Oznaczenie: Dane o świadczeniodawcy usług (Sprzedawca, Przedsiębiorstwo)

Nazwa: MOTOEYE POLAND Sp.z.o.o.

Siedziba:

90-443
Łódź
Aleja Adama Mickiewicza nr. 11 lok. 23
Polska

Adres korespondencyjny: 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 62.

Rejestracja: Budapesztański Sąd Rejonowy

NIP: 13-09-204226

Numer identyfikacji podatkowej: 13838939-2-13

Reprezentowany przez: Turi Szabolcs

Adres e-mail: info@motoeyeoptical.com

Strona internetowa: https://www.motoeyeoptical.com/sk/

Numer konta: 10700440-71579777-51100005

IBAN: HU17 1070 0440 7157 9777 5000 0005

Dane o dostawcy hostingu

Nazwa: UNAS Online Kft.

Siedziba: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Dane kontaktowe: unas@unas.hu

Strona internetowa: unas.hu

Definicje

Produkt: dowolne ruchome rzeczy, w tym woda, gaz i prąd, przedstawione w pojemnikach, butelkach lub w inny sposób w ograniczonych ilościach lub z określoną objętością, oraz ruchome rzeczy, które zawierają lub są związane z treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi w taki sposób, że Produkt nie mógłby być używany do swojego przeznaczenia bez dotknięcia treści cyfrowych lub usług cyfrowych (dalej: Produkt zawierający elementy cyfrowe), oferowany na sprzedaż na stronie internetowej.

Produkt zawierający elementy cyfrowe: ruchome rzeczy, które zawierają lub są związane z treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi w taki sposób, że Produkt nie byłby odpowiedni do swojego przeznaczenia bez dotknięcia treści cyfrowych lub usług cyfrowych

Strony: Sprzedawca i Kupujący razem

Konsument: osoba fizyczna działająca poza zakresem swojej działalności zawodowej, zawodu lub działalności gospodarczej

Umowa z konsumentem: umowa, w której jedna ze stron jest kwalifikowana jako konsument

Funkcjonalność: zdolność Produktu zawierającego elementy cyfrowe, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do spełnienia swojego celu

Producent: producent Produktu lub w przypadku importowanych Produktów na terytorium Unii Europejskiej importer, który wprowadza Produkt na terytorium Unii Europejskiej, lub jakakolwiek inna osoba, która przedstawia się jako producent, podając swoje nazwisko, znak towarowy lub inny znak odróżniający na Produkcie

Interoperacyjność: zdolność Produktu zawierającego elementy cyfrowe, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do współpracy z innym sprzętem i oprogramowaniem niż to, które zwykle jest używane z tym samym rodzajem Produktu, treści cyfrowej lub usług cyfrowych

Kompatybilność: zdolność Produktu zawierającego elementy cyfrowe, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do współpracy, bez konieczności konwersji, z innym sprzętem i oprogramowaniem niż to, które zwykle jest używane z tym samym rodzajem Produktu, treści cyfrowej lub usług cyfrowych

Strona internetowa: ta strona internetowa służąca do zawierania umów

Umowa: umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Strony internetowej i poczty elektronicznej

Nośnik trwały: dowolne urządzenie, które umożliwia konsumentowi lub Przedsiębiorstwu przechowywanie adresowanych do nich danych w sposób umożliwiający dostęp do danych w przyszłości przez czas odpowiedni dla celów tych danych, i prezentowania przechowywanych danych w niezmienionej formie

Urządzenie um

Urządzenie umożliwiające porozumiewanie się na odległość: urządzenie nadające się do wydawania dekretów umownych w celu zawarcia umowy bez fizycznej obecności stron. W szczególności jest to zaadresowanyý lub niezaadresowanyý formularzý, štandardný list, reklamaý opublikowanaý w produkcie drukowanym wraz z formularzem zamówienia, katalogiem, telefonem, faksem lub urządzeniem zapewniającym dostęp do Internetu

Umowa na odległość: obecność stron, w taki sposób, że strony w celu zawarcia umowy korzystają wyłącznie z urządzenia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość

Przedsiębiorca: osoba działająca w ramach swojego zawodu, zajęcia lub działalności gospodarczej

Kupujący: osoba składająca ofertę kupna i zawierająca umowę za pośrednictwem Serwisu

Záruka: v prípade zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a Podnikom (ďalej len: zmluva so spotrebiteľom),

obchodná záruka na plnenie zmluvy, dobrovoľne prevzatá Podnikom pre správne plnenie zmluvy, nad rámec alebo v absencii akéhokoľvek zá konom stanoveného povinného postihu, a povinná zákonom stanovená záruka, v súlade so Zákonníkom občianskeho zákonníka Maďarska

Kupná cena: plnenie za Produkt a za poskytovanie digitálneho obsahu.

Príslušné zákony

Vzhľadom na Zmluvu sú záväzné ustanovenia maďarských zákonov a predpisov, vrátane, ale nie výlučne, nasledujúcich:

Zákon č. CLV 1997 o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach týkajúcich sa služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
Zákon č. V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska
Vládne nariadenie č. 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na trvalý tovar
Vládne nariadenie č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi
Nariadenie č. 19/2014. (IV.29 . ) ministra pre národné hospodárstvo o procesných pravidlách pre uplatňovanie reklamačných a záručný ch nárokov týkajúcich sa trvalých vecí predaných v rámci zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi
Zákon č. LXXVI z roku 1999 o autorskom práve
Zákon č. CXII z roku 2011 o informačnej sebadeterminácii a slobode informácií
NARIADENIE (EÚ) 2018/302 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. februára 2018 o odstránení neopodstatneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na zá klade národnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES
NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Vládne nariadenie č. 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách zmlúv o kúpe tovaru, o poskytovaní digitálnych obsahov a digitálnych služieb medzi spotrebiteľmi a podnikmi

Rozsah a akceptácia VOP

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami sa určuje okrem ustanovení príslušných záväzných zákonov aj týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len: VOP). Z toho vyplýva, že tieto VOP stanovujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzatvorenia zmluvy, lehoty na plnenie, podmienky dodania a platby, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na zrušenie.

Technické informácie potrebné pre použitie Webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, budú poskytnuté dodatočnými informáciami dostupnými na Webovej stránke.

Pred uskutočnením vašej objednávky ste povinní oboznámiť sa s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk a forma zmluvy

Jazykom zmlúv uzavretých podľa týchto VOP je angličtina.

Zmluvy uzavreté podľa týchto VOP sa nebudú považovať za písomné zmluvy a takéto zmluvy nebudú uchovávané Predajcom.

E-fakturácia

Naša spoločnosť používa e-fakturáciu podľa § 175 zákona č. CXXVII z roku 2007. Súhlasom s týmito VOP dávate súhlas s použitím e-fakturácie.

Ceny

Ceny sú v HUF a zahŕňajú 27% DPH. Predajca si môže z času na čas upraviť ceny z dôvodov obchodnej politiky. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na už uzavreté zmluvy. Ak Predajca nesprávne uvedie cenu a získal objednávku na dotknutý Produkt, ale strany ešte neuzavreli zmluvu, Predajca postupuje podľa časti s názvom "Postup v prípade nesprávnej ceny" tu v texte.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Nasledujúce bude považované za zjavne nesprávnu cenu:

- Cena 0 HUF,
- cena znížená zľavou, pričom zľava je nesprávne uvedená (napr. v prípade Produktov, ktorých cena je 1000 HUF so zľavou 20 %, je uvedená cena 500 HUF).
Ak je cena nesprávne uvedená, Predajca ponúka možnosť zakúpenia dotknutého Produktu za skutočnú cenu a Kupujúci, s prihliadnutím na túto informáciu, sa mô že rozhodnúť, či objedná dotknutý Produkt za takúto skutočnú cenu alebo zruší objednávku bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.

Správa o reklamáciách a opravných prostriedkoch

Spotrebiteľ môže podať spotrebiteľské námietky týkajúce sa akéhokoľvek Produktu alebo činnosti Predajcu na uvedených kontaktných údajoch:

Telefón:
Webová adresa: https://www.motoeyeoptical.com/en/
E-mail: info@motoeyeoptical.com
Spotrebiteľ môže podať reklamáciu voči Podniku ústne alebo písomne týkajúcu sa správania, činnosti alebo zanedbania Podniku alebo osoby konajúcej v mene alebo na prospech Podniku, ktorá je priamo spojená s distribúciou alebo predajom Produktov spotrebiteľom.
Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i w razie potrzeby do jej poprawienia. Jeżeli konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji lub gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona niezwłocznie, Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego odnotowania reklamacji i swojego stanowiska w tej sprawie, a w przypadku reklamacji złożonej osobiście - do odsprzedania jej konsumentowi na miejscu. Jeżeli reklamacja została złożona za pośrednictwem telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, konsument zostanie powiadomiony o reklamacji wraz z odpowiedzią; byť spotrebiteľovi zaslaný najneskôr do 30 dní podľa ustanovení stanovených pre povinnosť reagovať na písomné reklamácie. W przeciwnym razie Sprzedawca podejmie następujące działania w związku z reklamacjami. Krótszy termin może zostać ustalony w dowolnym zarządzeniu lub poleceniu, dłuższy termin może zostać ustalony wyłącznie na polecenie komisarza. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, Spółka musi podać powód odrzucenia. Firma musi przypisać unikalny numer identyfikacyjny do każdej reklamacji przekazanej telefonicznie lub za pośrednictwem innych usług komunikacji elektronicznej.

Záznam o prijatí reklamácie musí obsahovať nasledujúce:

meno a adresa spotrebiteľa,
miesto, čas a spôsob podania reklamácie,
podrobný popis reklamácie spotrebiteľa a zoznam súborov, dokumentov a ďalších dôkazov poskytnutých spotrebiteľom,
stanovisko Podniku k jeho postaveniu vo vzťahu k reklamácii spotrebiteľa, ak reklamáciu nemožno okamžite vyšetriť,
podpis osoby, ktorá vykonala záznam, a ak reklamácia nebola podaná telefonicky alebo pomocou iných elektronických komunikačných služieb, podpis spotrebiteľa,
čas a miesto vykonania záznamu,
v prípade reklamácie podanej telefonicky alebo pomocou iných elektronických komunikačných služieb jedinečné identifikačné číslo reklamácie.
Podnik si musí záznam o prijatí reklamácie a poskytnutej odpovedi uchovať po dobu troch rokov a na žiadosť ich predložiť kontrolným orgánom.

W przypadku odrzucenia reklamacji Spółka jest zobowiązana do poinformowania konsumenta o organie lub instytucji arbitrażowej, w której konsument może wszcząć postępowanie w związku ze swoją reklamacją w zależności od charakteru reklamacji. Taka informacja musi również zawierać adres, numer telefonu, dane kontaktowe, dane kontaktowe w Internecie oraz adres do przesyłania korespondencji do organu arbitrażowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu konsumenta. Informacja musi również zawierać, czy przedsiębiorca ma úwność wniesienia odwołania

 sa na rozhodcovský orgán na riešenie sporu so spotrebiteľom. Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predajcom a spotrebiteľom nepodarí vyriešiť v priebehu rokovaní, spotrebiteľovi sú k dispozícii nasledujúce opravné prostriedky:

Konanie o ochrane spotrebiteľa
Reklamáciu možno podať orgánom ochrany spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, má právo podať sťažnosť orgánu s kompetenciou na základe miesta bydliska alebo miesta pobytu. Po vyhodnotení sťažnosti orgán rozhodne, či začať konanie o ochrane spotrebiteľa. Úlohy správnych orgánov v prvom stupni vykonávajú hlavné mesto a okresné úrady vlády s kompetenciou na základe miesta bydliska alebo miesta pobytu spotrebiteľa, zoznam ktorých je dostupný tu: http://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konanie
Zákazník má právo začať súdne konanie na uplatnenie svojej nároku vyplývajúceho zo sporu so spotrebiteľom v rámci občianskeho konania v súlade s zákonom č. V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska a ustanoveniami zákona č. CXXX z roku 2016 o civilnom konaní.

Konanie pred rozhodcovským orgánom
Týmto vás informujeme, že proti nám môžete podať spotrebiteľskú sťažnosť. Ak zamietneme vašu sťažnosť, máte právo odvolať sa na rozhodcovský orgán s kompetenciou na základe miesta bydliska alebo miesta pobytu: podmienkou pre začatie konania rozhodcovského orgánu je, že spotrebiteľ priamo usiluje o riešenie sporu s dotknutým podnikom. Na základe žiadosti spotrebiteľa môže mať rozhodcovský orgán určený v takejto žiadosti kompetenciu namiesto uvedeného príslušného orgánu.

Spółka jest zobowiązana do współpracy w postępowaniu przed organem arbitrażowym.

W tym kontekście na spółkach spoczywa obowiązek przesłania odpowiedzi na wezwanie organu arbitrażowego oraz obowiązek stawiennictwa przed organem arbitrażowym ("zabezpieczenieúczestnictwa osoby opóźniającej do zawarcia ugody na rozprawie").

Jeżeli miejsce wykonywania działalności lub miejsce prowadzenia działalności nie jest zarejestrowane w okręgu, w którym wpisany jest organ polubowny, obowiązek współdziałania przedsiębiorcy dotyczy oferowania możliwości zawarcia umowy odpowiadającej potrzebom konsumenta.

W przypadku naruszeniašenáw obowiązku współdziałania, organššie ochrony konsument&aáw nakłada karę pieniężną, którą wálace zúzmianąáusługš náw ustawie jest karą obligatoryjną, a organów tych nie obowiązuje ádowolnośćáw tárym coádoákiego postanowienia. Obok ustawy o ochronie konsumentów znowelizowano przepis ustawy o małych i średnich przedsiębiorstwach, tak aby nie było możliwe pominięcie nałożenia kary pieniężnej w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

Równocześnie znowelizowano również przepis ustawy o małych i średnich przedsiębiorstwach.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw kara może wynosić od 15 000 HUF do 500 000 HUF, podczas gdy w przypadku przedsiębiorstw niebędących małymi i średnimi, podlegających ustawie o rachunkowości, z rocznym czystym obrotem przekraczającym 100 milionów HUF, kara może sięgać od 15 000 HUF do 5% rocznego czystego obrotu przedsiębiorstwa, ale maksymalnie do 500 milionów HUF. Wprowadzeniem obowiązkowej kary ustawodawca stara się podkreślić obowiązek współpracy z organami arbitrażowymi oraz zapewnić aktywne uczestnictwo społeczeństwa w postępowaniach organu arbitrażowego.

Organ arbitrażowy odpowiada za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Celem organu arbitrażowego jest dążenie do osiągnięcia porozumienia między stronami w celu rozwiązania sporu konsumenckiego, a w przypadku niepowodzenia, rozstrzygnięcie sprawy, zapewniając proste, szybkie, skuteczne i oszczędne realizowanie praw konsumentów. Na żądanie konsumenta lub przedsiębiorstwa organ arbitrażowy udziela porad dotyczących praw i obowiązków konsumenta.

Postępowanie organu arbitrażowego rozpoczyna się

na żądanie konsumenta. Żądanie należy przedłożyć przewodniczącemu organu arbitrażowego pisemnie, gdzie wymóg pisemnego żądania może być spełniony również poprzez wysłanie listu lub telegramu, używając telegrafu lub faksu lub innego urządzenia, które umożliwia odbiorcy trwale przechować dane przekazane mu, na okres odpowiedni względem celu danych, i wyświetlić przechowywane dane w niezmienionej formie. Żądanie musi zawierać następujące:

imię i nazwisko konsumenta oraz miejsce zamieszkania lub pobytu,
nazwę, siedzibę lub dotknięte miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dotkniętego przedsiębiorstwa dotyczącego sporu z konsumentem,
wybrany organ arbitrażowy, jeśli konsument zwrócił się o kompetencję organu arbitrażowego innego niż ten z właściwością terytorialną,
krótki opis sytuacji konsumenta, fakty go popierające i powiązane dowody,
oświadczenie konsumenta, że dąży do bezpośredniego rozwiązania sporu z dotkniętym przedsiębiorstwem,
oświadczenie konsumenta, że nie wszczął żadnego postępowania przed żadnym innym organem arbitrażowym w danej sprawie, nie był prowadzony żaden postępowanie mediacyjne, nie został złożony żaden wniosek o wydanie nakazu zapłaty,
żądanie decyzji organu,
podpis konsumenta.
Do wniosku należy dołączyć dokument lub jego kopię (wyciąg), zawierający dowody, na które powołuje się konsument, zwłaszcza pisemne odmowy reklamacji przez przedsiębiorstwo lub, jeśli takowe nie istnieje, inne pisemne dowody dostępne konsumentowi, dotyczące próby uzgodnienia negocjacji.

Jeśli konsument działa za pośrednictwem pełnomocnika, do wniosku musi być dołączona pełnomoc.

Więcej informacji na temat organów arbitrażowych jest dostępnych tutaj: http://www.bekeltetes.hu
Więcej informacji na temat organów arbitrażowych z właściwością terytorialną jest dostępnych tutaj: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Dane kontaktowe określonych organów arbitrażowych z właściwością terytorialną:

Conciliation Body of Baranya County
Address: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Mailing address: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Phone number: 06-72-507-154
Mobile: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Website: www.baranyabekeltetes.hu
Conciliation Body of Bács-Kiskun County
Address: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Mailing address: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Phone number: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Website: www.bacsbekeltetes.hu
Conciliation Body of Békés County
Address: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Phone number: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Website: www.bmkik.hu
Conciliation Body of Borsod-Abaúj-Zemplén County
Address: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Phone number:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Website: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Conciliation Body of Budapest
Address: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Mailing address: 1253 Budapest, Pf.:10.
Phone number: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Website: bekeltet.bkik.hu
Conciliation Body of Csongrád-Csanád County
Address: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Phone number: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Website: www.bekeltetes-csongrad.hu
Conciliation Body of Fejér County
Address: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Phone number:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Website: www.bekeltetesfejer.hu
Conciliation Body of Győr-Moson-Sopron County
Address: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Phone number: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Website: www.bekeltetesgyor.hu
Conciliation Body of Hajdú-Bihar County
Address: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Phone number: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hunemes.brigitta@hbkik.hu
Website: www.hbmbekeltetes.hu
Conciliation Body of Heves County
Address: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Mailing address: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Phone number: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Conciliation Body of Jász-Nagykun-Szolnok County
Address: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Website: www.jaszbekeltetes.hu
Conciliation Body of Komárom-Esztergom County
Address: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Phone number: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobile: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Conciliation Body of Nógrád County
Address: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Phone number: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Website: www.nkik.hu
Conciliation Body of Pest County
Address: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Phone number: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Website: http://panaszrendezes.hu/
Conciliation Body of Somogy County
Address: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Phone number: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Conciliation Body of Szabolcs-Szatmár-Bereg County
Address: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Phone number: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Website: www.bekeltetes-szabolcs.hu
Conciliation Body of Tolna County
Address: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Phone number: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hut-tiv@tmkik.hu
Conciliation Body of Vas County
Address: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Phone number: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Website: www.vasibekelteto.hu
Conciliation Body of Veszprém County
Address: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Phone number: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Website: www.bekeltetesveszprem.hu
Conciliation Body of Zala County
Address: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Phone number: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Website: www.bekelteteszala.hu

 

Online rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska utworzyła stronę internetową, na której konsumenci mogą zarejestrować się i rozwiązać swoje spory prawne związane z zakupami online poprzez złożenie wniosku, aby uniknąć procesów sądowych. W ten sposób konsumenci mogą wykorzystać swoje prawa bez konieczności np. pokonywania odległości.

Jeśli chcesz złożyć skargę na produkt lub usługę, którą zakupiłeś online, i nie chcesz koniecznie iść do sądu, możesz skorzystać z możliwości online rozwiązania sporu.
Na portalu możesz wspólnie z sprzedawcą, przeciwko któremu złożyłeś skargę, wybrać organ rozstrzygający spory, do którego chcesz się odwołać w związku z rozpatrzeniem skargi.

 

Platforma do rozwiązywania sporów online
Komisja Europejska utworzyła platformę internetową umożliwiającą konsumentom zarejestrowanie się i rozwiązanie swoich prawnych sporów związanych z zakupami online poprzez złożenie wniosku, aby uniknąć procesów sądowych. W ten sposób konsumenci mogą korzystać ze swoich praw bez konieczności np. pokonywania odległości.

Jeśli chcesz złożyć skargę na produkt lub usługę, którą zakupiłeś online, i nie chcesz koniecznie iść do sądu, możesz skorzystać z narzędzi do rozwiązywania sporów online.
Na portalu wraz ze sprzedawcą, przeciwko któremu złożyłeś skargę, możesz wybrać organ rozstrzygający spory, do którego chcesz się odwołać w związku z rozpatrzeniem skargi.

Platforma do rozwiązywania sporów online jest dostępna tutaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Prawa autorskie
Zgodnie z paragrafem (1) § 1 ustawy nr LXXVI z 1999 roku o prawach autorskich (dalej: ustawa o prawach autorskich) strona internetowa jest uznawana za materiał chroniony prawami autorskimi, dlatego wszystkie jej części są chronione prawami autorskimi. Zgodnie z paragrafem (1) § 16 ustawy o prawach autorskich zabrania się nieuprawnionego korzystania z grafiki i rozwiązań programowych, programów komputerowych strony internetowej lub korzystania z jakiegokolwiek programu, który można użyć do modyfikacji strony internetowej lub jej jakiejkolwiek części. Jakikolwiek materiał ze strony internetowej i jej bazy danych można wykorzystać za zgodą posiadacza praw autorskich, pod warunkiem podania odnośnika do strony internetowej i wyświetlenia źródła. Posiadaczem praw autorskich jest: Licon Kft.

Podzielność, kodeks postępowania
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania jest prawem nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy, a zamiast nieważnej lub nieskutecznej części stosuje się odpowiednie przepisy prawne.

Sprzedawca nie ma kodeksu postępowania zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zakazu nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów.

Informacje o funkcjonowaniu produktu zawierającego elementy cyfrowe oraz o stosowanych środkach ochrony technicznej
Dostępność serwerów udostępniających dane na stronie internetowej wynosi ponad 99,9% w ciągu roku. Cała zawartość danych jest regularnie archiwizowana, dzięki czemu w przypadku problemów można przywrócić pierwotną zawartość danych. Dane wyświetlane na stronie internetowej przechowywane są w bazach danych MSSQL i MySQL. Dane wrażliwe są przechowywane z odpowiednim poziomem szyfrowania, a do ich szyfrowania wykorzystywane jest wsparcie sprzętowe wbudowane w procesor.
Informacje o podstawowych cechach produktów
Informacje o podstawowych cechach produktów dostępnych do zakupu na stronie internetowej zawarte są w opisie każdego produktu.
Poprawa błędów w wprowadzonych danych - Odpowiedzialność za dokładność dostarczonych danych
W trakcie procesu składania zamówienia można w dowolnym momencie zmienić wprowadzone dane (przez kliknięcie przycisku wstecz w przeglądarce otwiera się poprzednia strona, dzięki czemu wprowadzone dane można poprawić nawet w przypadku przejścia już do następnej strony).

Jednakże zwracamy uwagę, że za dokładność podanych danych ponosisz odpowiedzialność, ponieważ produkty będą fakturowane i dostarczane na podstawie danych, które podałeś. Zwracamy również uwagę, że niewłaściwie podany adres e-mailowy lub pełna przestrzeń w skrzynce pocztowej może spowodować nieudane dostarczenie potwierdzenia i może uniemożliwić zawarcie umowy. Jeśli Kupujący dokonał zamówienia i stwierdził błąd w dostarczonych danych, musi jak najszybciej zainicjować korektę dotkniętego zamówienia. Kupujący może zgłosić zamiar zmiany nieprawidłowego zamówienia poprzez wysłanie e-maila z adresu e-mailowego, który podał podczas składania zamówienia, lub telefonicznie.
Korzystanie z witryny Zakupy nie podlega rejestracji.
Strona internetowa umożliwia użytkownikom prezentację produktów oraz składanie zamówień online. Użytkownik może przeglądać witrynę za pomocą elementów menu. Użytkownicy mogą znaleźć produkty w systemie różnych kategorii produktów. W kategorii „Wyprzedaż” użytkownicy znajdą wszystkie produkty dostępne do sprzedaży w sklepie. Dla każdego produktu wyświetlany jest termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży, oraz uwaga „do wyczerpania zapasów”.

Wybierz „Kup więcej, zapłać mniej” w ofercie dla produktów, dla których przewidziana jest zniżka przy zamawianiu większej ilości.

Na webovej stránke môžete vybrať "Čo je nové?" v ponuke pre nové produkty ponúkané na webovej stránke. Po kliknutí na kategóriu uvidíte zoznam produktov v danej kategórii. Ak sa všetky produkty v danej kategórii nezmestia na jednu stránku, môžete použiť čísla pod a nad produktmi na výber stránok. Podrobnosti o produkte môžete zobraziť po kliknutí na názov každého produktu v danom zozname, kde sú k dispozícii informácie o detailných vlastnostiach a cene produktu.

Na webovej stránke môžete hľadať produkty podľa kľúčových slov. Výsledky vyhľadávania zodpovedajúce kritériám vyhľadávania sa zobrazia ako zoznam, rovnako ako v kategóriách.

Vybraný produkt môžete pridať do košíka kliknutím na tlačidlo "Košík", vedľa tlačidla môžete nastaviť požadované množstvo. Používateľ môže skontrolovať obsah košíka vybratím "Váš košík" v ponuke. Tu môžete zmeniť množstvo produktov, ktoré ste pridali do košíka, alebo odstrániť akýkoľvek produkt. Pomocou tlačidla "Vyprázdniť košík" môžete úplne vyprázdniť košík.

Používateľ môže pokračovať v procese nákupu kliknutím na tlačidlo "Urobiť objednávku". Ako druhý krok je možné sa prihlásiť alebo zaregistrovať alebo nakupovať bez registrácie. V prípade nákupu bez registrácie musí používateľ poskytnúť nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, číslo, fakturačnú adresu a prípadne inú dodaciu adresu. Pri registrácii je potrebné zadať do vyššie uvedených údajov aj heslo. Používateľ môže požiadať poskytovateľa služby o zrušenie registrácie e-mailom, pričom v takom prípade musí používateľ pre nový nákup opäť registrovať.

Používateľ je zodpovedný za zachovanie prístupových údajov dôvernými. Okrem toho používateľ zodpovedá za aktualizáciu svojich údajov a je povinný informovať poskytovateľa služby, ak zistí, že jeho údaje boli zneužité tretími stranami. V prípade zabudnutého hesla môžete požiadať o zaslanie nového hesla na registrovanú e-mailovú adresu. Ak sa používateľ predtým registroval na webovej stránke, proces objednávky môže pokračovať zadaním e-mailovej adresy a hesla.

Ako ďalší krok v procese objednávky musí používateľ zvoliť želaný spôsob platby a doručenia. prostredníctvom zhrnutia môže používateľ skontrolovať všetky predtým zadané údaje, produkty, ktoré si chce objednať, a požadované množstvo. V prípade akýchkoľvek chýb v údajoch môžete pomocou ikony ceruzky opraviť zadané údaje.

Ak zistíte, že je všetko uspokojivé, môžete dokončiť svoju objednávku kliknutím na tlačidlo "Urobiť objednávku". Potvrdenie o objednávke dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Ak zistíte, že po dokončení objednávky sú nesprávne údaje (napríklad v potvrdzujúcom e-maile), máte povinnosť oznámiť to poskytovateľovi služieb okamžite, ale najneskôr do 24 hodín. Bez ohľadu na úmysel objednávky sa môžete prihlásiť pomocou okna na prihlásenie zákazníka alebo výberom "Prihlásiť sa" v ponuke. Po prihlásení môžete v ponuke vybrať "Zmeniť údaje", ak je potrebná akákoľvek zmena údajov, ktoré ste zadal(a) počas registrácie, a môžete sledovať podrobnosti o objednávke alebo stav objednávky.

Zakończenie zamówienia (zawarcie umowy)
Jeśli upewniłeś się, że twój koszyk zawiera produkty, które chcesz zakupić, i że Twoje dane zostały wprowadzone poprawnie, możesz zakończyć swoje zamówienie, klikając przycisk "ZAMÓWIĆ". Informacje wprowadzone na stronie internetowej nie spełniają kwalifikacji jako oferta sprzedawcy do zawarcia umowy. W przypadku zamówień zgodnie z niniejszymi Warunkami Oferowania Produkty (VOP), płacisz jako oferujący.

Klikając przycisk "ZAMÓWIĆ", wyraźnie potwierdzasz, że Twoja oferta ma być uznana za wysłaną, a Twoje oświadczenie, jeśli zostanie potwierdzone przez sprzedawcę zgodnie z niniejszymi Warunkami Oferowania Produktów (VOP), zobowiązuje do płatności. Twoja oferta będzie wiążąca przez 48 godzin. Jeśli Twoja oferta nie zostanie potwierdzona przez sprzedawcę zgodnie z niniejszymi Warunkami Oferowania Produktów (VOP) w ciągu 48 godzin, tracisz wiążący charakter swojej oferty.

Przetwarzanie zamówienia, zawarcie umowy
Zamówienie możesz zrealizować w dowolnym momencie. Sprzedawca potwierdzi Twoją ofertę najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym wysłałeś swoją ofertę. Umowa zostanie zawarta w momencie, gdy potwierdzający e-mail od sprzedawcy będzie dostępny w twoim systemie e-mailowym.

Metody płatności

Stripe
Możesz wybrać rozwiązanie płatności Stripe na platformie sklepu internetowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Stripe, odwiedź tę stronę internetową.

PayPal
PayPal jest dostępny dla klientów w ponad 200 krajach jako łatwa i bezpieczna metoda płatności.

PayPal ma kilka korzyści, które ułatwiają i przyspieszają zakupy online, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo Twoich danych bankowych:

Adres e-mail i hasło. To wszystko, czego potrzebujesz do płatności lub finalizacji przelewu bankowego za pośrednictwem systemu PayPal. Kartę bankową możesz zostawić w portfelu.
Nie musisz wpłacać pieniędzy na swoje konto PayPal. Wystarczy przypisać kartę bankową do swojego konta PayPal, co musisz zrobić tylko raz na początku procesu.
PayPal to globalnie uznana metoda płatności, gwarantująca bezpieczne transakcje, dzięki której możesz płacić za produkty online w 26 różnych walutach.
Dołącz do PayPal i ułatw sobie płatności online.
Płatności kartą bankową
Na naszej platformie sklepu internetowego możesz szybko i bezpiecznie płacić kartą bankową.

Metody dostawy, opłaty za dostawę

Usługa kurierska GLS
Twoja paczka zostanie dostarczona przez kuriera GLS.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Opłata za tę metodę dostawy wynosi 3990 HUF brutto.

Termin realizacji

Ogólny termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni robocze od potwierdzenia zamówienia. W przypadku ograniczeń ze strony sprzedawcy, kupujący ma prawo ustalić dodatkowy termin. Jeśli sprzedawca nie ustali dodatkowego terminu, kupujący może odstąpić od umowy.

Adres dostawy
Paczka zostanie dostarczona pod adres dostawy podany przy zamówieniu. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe żądania lub uwagi dotyczące dostawy, powinieneś je podać w uwagach przy zamówieniu. Jeśli tego nie zrobisz, sprzedawca nie jest zobowiązany uwzględnić tych żądań i uwag.

Reklamacje, gwarancja, zwroty
Kupujący ma prawo do reklamacji lub zwrotu towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony konsumentów.

Postanowienia końcowe
Te Warunki Oferowania Produktów obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tych Warunków Oferowania Produktów.

Jeśli nie jesteś pewien znaczenia któregokolwiek z postanowień tych Warunków Oferowania Produktów, zalecamy skontaktowanie się z prawnikiem lub specjalistą ds. ochrony konsumentów.

Informacje dla konsumentów
Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta - osoby fizycznej dokonującej zakupu
Zgodnie z punktem 3 ust. 1 § 8:1 Kodeksu cywilnego Węgier, tylko osoby fizyczne, które działają poza zakresem swojego zawodu, zatrudnienia lub działalności gospodarczej, są kwalifikowane jako konsumenci. Osoby prawne nie mają prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Rządu nr 45/2014 (II. 26.), konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Konsumenci mogą skorzystać z prawa do odstąpienia w określonym okresie czasowym, który rozpoczyna się

a) w przypadku umów sprzedaży produktów,
aa) w dniu dostarczenia produktu,
ab) w przypadku sprzedaży wielu produktów, z których każdy jest dostarczany w innym czasie, w dniu dostarczenia ostatniego produktu,
konsumenci lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta i niebędąca przewoźnikiem, jeśli to ograniczenie wynosi 14 dni.

Limit czasowy na odstąpienie określony w Rozporządzeniu Rządu nr 45/2014 (II. 26.) wynosi 14 dni, a dodatkowy limit czasowy na odstąpienie jest dobrowolnie przyjmowany przez Sprzedającego w tych Warunkach Oferowania Produktów, z wyjątkiem ograniczeń czasowych określonych w prawie.

Postanowienia w tej części nie mają wpływu na prawo konsumenta do skorzystania z prawa do odstąpienia zgodnie z tą częścią również w okresie między dniem zawarcia umowy a dniem otrzymania produktu.

Jeśli konsument złożył ofertę na zawarcie umowy, ma prawo odstąpić od oferty, co anuluje wiążący okres ważności oferty na zawarcie umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu, skorzystanie z prawa konsumenta do odstąpienia lub wypowiedzenie umowy
Konsument może skorzystać z prawa zgodnie z § 20 Rozporządzenia Rządu nr 45/2014 (II. 26.) poprzez jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie lub korzystając z wzoru oświadczenia, który można pobrać również ze strony internetowej.

Ważność oświadczenia konsumenta o odstąpieniu
Prawo do odstąpienia uznaje się za skutecznie wykorzystane, jeśli konsument złoży oświadczenie w odpowiednim okresie czasowym. Okres ten wynosi 14 dni.

W przypadku pisemnego odstąpienia lub wypowiedzenia wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu w ciągu 14 dni.

Odpowiedzialność za udowodnienie, że konsument skorzystał z prawa do odstąpienia zgodnie z tym postanowieniem, spoczywa na konsument.

Po jego otrzymaniu Sprzedający jest obowiązany potwierdzić oświadczenie konsumenta o odstąpieniu na elektronicznym nośniku danych.

Obowiązki Sprzedawcy w przypadku odstąpienia przez konsumenta
Obowiązek zwrotu przez Sprzedawcę
Jeśli zgodnie z § 22 Rozporządzenia rządu 45/2014 (II. 26.) konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu pełną kwotę zapłaconą przez Kupującego jako zapłatę w ciągu 14 dni, w tym koszty związane z wykonaniem, takie jak koszty dostawy. Zauważ, że to postanowienie nie dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wyboru opcji dostawy innym sposobem niż najtańszym standardowym sposobem dostawy.

Sposób wykonania obowiązku zwrotu przez Sprzedawcę
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 22 Rozporządzenia rządu 45/2014 (II. 26.), Sprzedawca zwraca kwotę należną konsumentowi za pomocą tego samego sposobu płatności, którego użył konsument. Za zgodą konsumenta Sprzedawca może użyć innej metody płatności, ale konsumentowi nie wolno pobierać dodatkowych opłat. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niewłaściwego i/lub nieprecyzyjnego oznaczenia numeru konta bankowego lub adresu korespondencyjnego konsumenta.

Dodatkowe koszty
Jeśli konsument wyraźnie wybrał opcję dostawy inną niż najtańszy standardowy sposób dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić kosztów poniesionych w związku z tą opcją. W takich przypadkach naszym obowiązkiem będzie zwrócenie tylko oznaczonych standardowych kosztów dostawy.

Prawo do zatrzymania wykonania
Sprzedawca może zatrzymać kwotę należną konsumentowi do czasu zwrotu produktu przez konsumenta lub do czasu potwierdzenia bez wątpliwości, że został on zwrócony. Decyduje wcześniejsza data. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem ani przesyłek kurierskich dla odbiorcy.

Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia lub zakończenia
Zwrot produktu
Jeśli konsument zgodnie z § 22 Rozporządzenia rządu 45/2014 (II. 26.) odstąpi od umowy, jest zobowiązany do zwrotu produktu lub przekazania go Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru produktów, bez zbędnego opóźnienia, jednak nie później niż czternastu dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu. Zwrot produktu jest uznawany za dokonany na czas, jeśli konsument wysyła produkt przed upływem okresu.

Koszty bezpośrednio związane z zwrotem produktu
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy. Jeśli usługa została rozpoczęta, a konsument kończy umowę o świadczenie usług zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę na odległość, jest zobowiązany do zapłacenia przedsiębiorcy opłaty proporcjonalnej do wykonanej usługi do dnia zawiadomienia o zakończeniu. Wysokość tej proporcjonalnej kwoty, która jest obowiązująca dla konsumenta, ustalana jest na podstawie całkowitej kwoty należności zawartej w umowie, powiększonej o ewentualne podatki. Jeśli konsument wykaże, że całkowita kwota ustalona w ten sposób jest nadmiernie wysoka, proporcjonalna kwota jest obliczana na podstawie rynkowej wartości świadczonych usług do daty zakończenia umowy. Zauważ, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem ani przesyłek kurierskich dla odbiorcy.

Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości

W przypadku produktów, które ze względu na swoją naturę są nierozłącznie połączone z innymi produktami po dostawie;
w przypadku napojów alkoholowych, których rzeczywista wartość zależy od fluktuacji rynku finansowego, którą Handel nie może kontrolować, a cena została uzgodniona przez strony w momencie zawarcia umowy kupna, ale umowa jest wykonywana dopiero po trzydziestu dniach od daty jej zawarcia;
w przypadku umów dotyczących świadczenia usług, gdzie Handel na żądanie konsumenta kontaktuje się w celu przeprowadzenia pilnych napraw lub konserwacji;
w przypadku sprzedaży i zakupu nośników dźwiękowych i wizualnych w zamkniętej opakowaniu lub kopii oprogramowania komputerowego, jeśli konsument otworzy opakowanie po dostawie;
w przypadku gazet, czasopism i periodyków, z wyłączeniem umów o prenumeracie;
w przypadku umów zawartych na licytacji publicznej;
z wyjątkiem usług związanych z mieszkaniem, w przypadku umów o świadczenie usług zakwaterowania, transportu, wynajmu pojazdów, usług gastronomicznych lub usług związanych z czasem wolnym, jeśli ustalono termin lub limit czasowy na wykonanie;
w związku z cyfrowymi treściami dostarczanymi na nośnikach danych, jeśli Handel rozpoczął ich świadczenie za wyraźną, wcześniejszą zgodą konsumenta, i jeśli konsument jednocześnie z tą zgodą uznał w oświadczeniu, że traci prawo do odstąpienia, natychmiast po rozpoczęciu świadczenia, a Handel przesłał potwierdzenie konsumentowi.
Informacje o odpowiedzialności za produkt i przewidywanej gwarancji dotyczącej zgodności produktów w przypadku umów z konsumentami
Ta część informacji dla konsumentów została opracowana na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia Rządu 45/2014 (II.26.) w odniesieniu do załącznika nr 3 do niego.

Te informacje dla konsumentów odnoszą się wyłącznie do nabywców spełniających kryteria konsumenta, a zasady obowiązujące dla nabywców niespełniających kryteriów konsumenta zawarte są w osobnej części.

Wymóg wykonania umowy w przypadku umów z konsumentami
Wymóg wykonania umowy ogólnie dotyczy produktów oraz produktów zawierających elementy cyfrowe dostarczanych na podstawie umowy z konsumentem
W czasie wykonywania produktów i świadczenia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rządu 373/2021 (VI.30.).

Aby wykonanie było uznane za zgodne z umową, produkt, który stanowi przedmiot umowy, musi

zgodzić się z opisem, ilością, jakością i typem określonym w umowie, musi mieć funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne cechy określone w umowie,
być odpowiedni do dowolnego celu określonego przez konsumenta, o którym Sprzedający poinformował najpóźniej w chwili zawarcia umowy, i który Sprzedający zaakceptował,
mieć całe akcesoria i instrukcje użytkownika określone w umowie, w tym instrukcje instalacji i wsparcia klientów, oraz
zapewnić aktualizacje określone w umowie.
Aby wykonanie było uznane za zgodne z umową, produkt, który stanowi przedmiot umowy, dodatkowo musi

być odpowiedni do celów określonych dla tego samego rodzaju towarów przez prawo, normy techniczne lub, w przypadku braku norm technicznych, kodeks etyczny,
zgodzić się z ilością, jakością, wydajnością i innymi cechami, które konsument może uzasadnienie oczekiwać, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo, które są normalne dla tego samego rodzaju towarów, w odniesieniu do publicznych oświadczeń, zwłaszcza tych dokonanych przez Handel, jego przedstawiciela lub inne osoby zaangażowane w łańcuch dostaw, o konkretnej charakterystyce produktów,
mieć wszystkie akcesoria i instrukcje, których konsument uzasadnienie oczekuje,

włącznie z instrukcjami dotyczącymi instalacji i wsparcia dla klientów, które są dostępne w przestrzeni publicznej (na przykład na stronie internetowej Sklepu),
być w stanie działać w określonych celach we wszystkich innych produktach i technologiach dostarczanych konsumentowi, jeśli takie cele zostały określone przez konsumenta Sprzedającemu i ten udzielił gwarancji, której konsument słusznie oczekuje.
Odpowiedzialność za wadę produktu powstałą ze strony Sprzedającego stosuje się zgodnie z § 6 oraz warunkami rozporządzenia rządowego.

Gwarancja

W jakich przypadkach można skorzystać z praw z tytułu gwarancji?
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nr 151/2003 (IX.22.) dotyczącym obowiązkowej gwarancji dla określonych trwałych towarów konsumpcyjnych, Sprzedający ma obowiązek gwarancji dotyczącej sprzedaży nowych trwałych towarów wymienionych w załączniku 1 do rozporządzenia (np. towary techniczne, narzędzia, maszyny), a także ich akcesoria i komponenty w zakresie w nim określonym (dalej łącznie określane jako towar konsumpcyjny).

Ponadto Sprzedający może dobrowolnie podjąć zobowiązanie gwarancyjne, w takim przypadku musi dostarczyć kupującemu spełniającemu kryteria konsumenta oświadczenie gwarancyjne.

Oświadczenie gwarancyjne musi być dostarczone kupującemu na trwałym nośniku, jednak najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.

Oświadczenie gwarancyjne musi zawierać następujące informacje:

jednoznaczne oświadczenie, że w przypadku dostarczenia produktu z wadą, konsument ma prawo skorzystać z prawnej gwarancji bezpłatnie, przy czym te prawa nie zostaną dotknięte gwarancją,
imię i adres gwaranta,
procedurę, którą musi zastosować konsument w celu dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji,
oznaczenie produktu, na który gwarancja się odnosi, oraz
warunki gwarancji.

Jakie prawa przysługują w ramach obowiązkowej gwarancji i w jakim okresie czasu można z nich skorzystać?
Prawa z tytułu gwarancji
Na podstawie praw z tytułu gwarancji Kupujący może dochodzić roszczenia o naprawę lub wymianę, roszczenia o obniżenie ceny w przypadkach określonych przez ustawę lub, jako ostatnie rozwiązanie, odstąpienie od umowy, jeśli zobowiązany nie wykazał gotowości do naprawy lub wymiany, lub nie spełnił tego obowiązku w odpowiednim terminie z uwzględnieniem interesu uprawnionego podmiotu, lub jeśli ten interes w naprawę lub wymianę z perspektywy uprawnionego podmiotu został naruszony.

Kupujący może zgłosić swoje roszczenie o naprawę bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, w jego miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub oddziale, lub w zakładzie serwisowym wyznaczonym przez Sprzedającego w karcie gwarancyjnej, według własnego wyboru.

Terminy zgłaszania roszczeń
Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać w ramach okresu gwarancyjnego, który zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 151/2003. (IX.22.) wynosi:

jeden rok dla towarów o wartości powyżej 10 000 HUF, ale nie przekraczającej 100 000 HUF,
dwa lata dla towarów o wartości powyżej 100 000 HUF, ale nie przekraczającej 250 000 HUF,
trzy lata dla towarów o wartości powyżej 250 000 HUF.

Niewykonanie powyższych obowiązków może skutkować utratą praw z gwarancji. W przypadku naprawy towaru konsumenckiego, czas naprawy będzie jednak wliczany w okres gwarancji, podczas którego Kupujący nie mógł używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z powodu wady, począwszy od dnia dostarczenia do naprawy.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru konsumenckiego Kupującemu lub w dniu oddania do użytku, jeśli zostało to wykonane przez Sprzedającego lub jego przedstawiciela.

Jeśli Kupujący uruchomił towar konsumencki do użytku więcej niż sześć miesięcy po dostawie, data rozpoczęcia okresu gwarancji będzie datą dostawy.

Zasady korzystania z gwarancji
Podczas naprawy Sprzedający zobowiązuje się do dokonania naprawy w ciągu 15 dni. Czas na naprawę zaczyna się liczyć od dnia przyjęcia towaru konsumenckiego do naprawy.

Jeśli czas naprawy lub wymiany przekroczy piętnaście dni, Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o przewidywanym czasie trwania naprawy lub wymiany.

Jeśli podczas pierwszej naprawy towaru konsumenckiego w okresie gwarancji Sprzedający stwierdzi, że towar nie nadaje się do naprawy, jest zobowiązany do usunięcia towaru konsumenckiego w ciągu ośmiu dni, jeśli Kupujący nie zleci inaczej. Jeśli nie można zastąpić towaru konsumenckiego, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu ceny podanej na dokumencie potwierdzającym płatność za towar konsumencki - faktura lub paragon wystawiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - przedłożony przez konsumenta.

Przyjmując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną lub innym odpowiednim sposobem w celu potwierdzenia doręczenia informacji Kupującemu.

Jeśli Sprzedający nie może naprawić towaru konsumenckiego w ciągu 30 dni:

naprawa może być wykonana w dłuższym okresie czasu, jeśli Kupujący wyraża na to zgodę, lub
jeśli Kupujący nie zgadza się na wykonanie naprawy w dłuższym okresie czasu lub Kupujący nie złożył w tej sprawie oświadczenia, towar konsumencki musi być wymieniony w ciągu ośmiu dni po bezskutecznym upływie trzydziestodniowego okresu, lub
jeśli Kupujący nie zgadza się na wykonanie naprawy w dłuższym okresie czasu lub Kupujący nie złożył w tej sprawie oświadczenia, ale wymiana towaru konsumenckiego nie jest możliwa, cena podana na fakturze lub paragonie za towar konsumencki zostanie zwrócona Kupującemu w ciągu ośmiu dni od bezskutecznego upływu trzydziestodniowego okresu.

Jeżeli towar konsumencki jest wadliwy po raz czwarty, Kupujący ma prawo do:

żądania naprawy od Sprzedającego lub
zamiast dochodzenia roszczenia o naprawę, poproszenia o odpowiednie obniżenie ceny zakupu od Sprzedającego zgodnie z punktem b) ustępu (2) artykułu 6:159 ustawy nr V z 2013 r. o kodeksie cywilnym Węgier lub
zamiast dochodzenia roszczenia o naprawę, naprawienia towaru konsumenckiego lub pozostawienia go do naprawy na koszt Sprzedającego zgodnie z punktem b) ustępu (2) artykułu 6:159 ustawy nr V z 2013 r. o kodeksie cywilnym Węgier lub
jeżeli Kupujący nie skorzystał z tych praw (naprawa, obniżka ceny, naprawa towaru konsumenckiego) lub nie złożył w tej sprawie żadnego oświadczenia, towar konsumencki musi zostać wymieniony w ciągu ośmiu dni, lub jeśli wymiana towaru konsumenckiego nie jest możliwa, cena podana na fakturze lub paragonie za towar konsumencki zostanie zwrócona Kupującemu w ciągu ośmiu dni.

Towary konsumenckie objęte obligatoryjną gwarancją zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 151/2003, które są zainstalowane z trwałym połączeniem, cięższe niż 10 kg lub które nie mogą być przewiezione jako bagaż ręczny w transporcie publicznym, muszą być naprawiane na miejscu swojego użytkowania, z wyjątkiem pojazdów. Jeśli naprawa nie może być wykonana na miejscu użytkowania, użytkowanie lub w przypadku roszczenia zgłoszonego bezpośrednio w obiekcie serwisowym, serwis zapewni demontaż i montaż, a także dostarczenie i zwrot towaru konsumenckiego.

Wyjątki z gwarancji
Postanowienia ujęte pod nagłówkiem "Zasady korzystania z uprawnień z gwarancji" nie mają zastosowania do rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, quadów, motocykli, skuterów, samochodów, przyczep kempingowych, przyczep kempingowych z przyczepą, przyczep i motorówek.

Jednakże w przypadku tych produktów Sprzedający jest zobowiązany do podjęcia działań w celu rozpatrzenia żądania naprawy w ciągu 15 dni.

Jeżeli czas naprawy lub wymiany przekroczy piętnaście dni, Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego o przewidywanej długości trwania naprawy lub wymiany.

Jaki jest związek między gwarancją a innymi gwarancjami?
Prawa z gwarancji istnieją obok praw wynikających z innych gwarancji (odpowiedzialność za produkt i gwarancja prawnicza), przy czym podstawowa różnica między ogólnymi gwarancjami a gwarancją polega na tym, że w przypadku gwarancji obciążenie dowodowe jest bardziej korzystne dla konsumenta.

Podczas obowiązkowej gwarancji warunki dobrowolnej gwarancji udzielonej przez Sprzedającego nie mogą być dla konsumenta mniej korzystne niż prawa ustalone przez przepisy obowiązkowej gwarancji. Po tym okresie warunki dobrowolnej gwarancji mogą być dowolnie ustalane, ale gwarancja nie może w żaden sposób wpływać na prawa konsumenta wynikające z prawa, w tym prawa z gwarancji prawniczej.

Uprawnienie do wymiany w ciągu trzech dni roboczych
Prawo do wymiany w ciągu trzech dni roboczych dotyczy również zakupów w sklepach internetowych. Prawo do wymiany w ciągu trzech dni roboczych może być stosowane w przypadku nowych towarów konsumenckich zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 151/2003. (IX. 22.), które stanowi, że jeśli osoba zgłasza żądanie wymiany w ciągu trzech dni roboczych, Sprzedający musi uznać produkt za wadliwy w momencie jego sprzedaży i natychmiast go wymienić.

W jakich przypadkach Sprzedający będzie zwolniony ze swojego zobowiązania gwarancyjnego?
Sprzedający zostanie zwolniony ze swojego zobowiązania gwarancyjnego tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna skutku nastąpiła dopiero po spełnieniu świadczenia.

Informujemy, że nie możesz jednocześnie rościć sobie prawa z tytułu gwarancji prawnego oraz roszczenia gwarancyjnego ani roszczenia o odpowiedzialność za produkt i roszczenia gwarancyjnego, równolegle na podstawie tego samego błędu. Prawa wynikające z gwarancji możesz jednak dochodzić niezależnie od praw z tytułu gwarancji prawnego. 

Informacje o odpowiedzialności za produkt oraz gwarancji prawnej w kontekście gwarancji zgodności w przypadku Kupujących, którzy nie spełniają kryteriów konsumenta
Ogólne zasady gwarancji prawnej
Kupujący, który nie spełnia kryteriów konsumenta, może dochodzić następujących roszczeń z tytułu gwarancji prawnej:

Możesz żądać albo naprawy, albo wymiany, jeśli zachowanie prawa z gwarancji wyboru jest niemożliwe lub byłoby to związane z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami dla Sprzedającego w porównaniu z alternatywnym środkiem naprawy. Jeśli nie żądaliście lub nie mogliście żądać naprawy lub wymiany, możecie żądać odpowiedniego obniżenia ceny, możecie sami naprawić błąd lub zlecić jego naprawę na koszt Sprzedającego, lub w razie potrzeby, możecie odstąpić od umowy.

Masz prawo do naprawy, jeśli nie była uzasadniona ani niezbędna przez Sprzedającego.

W przypadku używanych produktów odstępuje się od ogólnych zasad gwarancji prawnej i gwarancji. Wady mogą wystąpić także w przypadku używanych produktów, ale uwzględniają się okoliczności, na podstawie których konsument mógłby oczekiwać pewnych błędów. Ze względu na zużycie występowanie pewnych wad staje się coraz częstsze, dlatego nie można oczekiwać, że używany produkt będzie tej samej jakości co nowo zakupiony produkt. Dlatego Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji prawnej tylko w odniesieniu do wad wynikających z błędów spowodowanych starzeniem się produktu i powstałych niezależnie od takiej natury. Jeśli używany produkt jest wadliwy i Kupujący, który nie spełnia kryteriów konsumenta, został poinformowany o tej wadzie przy zakupie, Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności za tę wadę.

W przypadku Kupujących, którzy nie spełniają kryteriów konsumenta, termin na dochodzenie praw z tytułu gwarancji prawnej wynosi 1 rok od dnia wykonania (dostarczenia).

Odpowiedzialność za produkt i gwarancja
Tylko Kupujący, którzy spełniają kryteria konsumenta, mają prawa wynikające z odpowiedzialności za produkt i prawa wynikające z obligatoryjnej gwarancji.

Jeśli Sprzedający udziela dobrowolnej gwarancji na produkt, oznacza to osobne powiadomienie przy zakupie produktu.

Jeśli producent udziela gwarancji producenta, która obejmuje również Kupujących, którzy nie spełniają kryteriów konsumenta, te roszczenia mogą być dochodzone bezpośrednio przeciwko producentowi.

PRÓBA W DOMU

Bezproblemowo i wygodnie możesz wypróbować nasze produkty w swoim domu. Zamów interesujący cię model (a nawet kilka ), przymierz go i wybierz odpowiedni dla siebie. To, czego nie potrzebujesz, możesz zwrócić. Zwrot kosztów produktów wraz z kosztami dostawy. Szczegóły zwrotu znajdziesz w menu INFO, sekcja ZWROT, punkt ODSTĄPIENIE, lub kliknij TUTAJ i postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „ODSTĄPIENIE

PRÓBA W SKLEPIE

Jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź jednego z dealerów MOTOEYE, gdzie chętnie pomogą ci znaleźć odpowiedni dla Ciebie model. Listę sklepów znajdziesz w menu ZNAJDŹ SKLEP lub klikając TUTAJ.

SOCZEWKI KOREKCYJNE

Oprawki MOTOEYE nie wymagają specjalnych soczewek. Możesz poprosić o zrobienie soczewek korekcyjnych u dowolnego optyka. Wybierz odpowiedni model, a następnie odwiedź wybranego optyka, zabierając ze sobą oprawki okularowe MOTOEYE. W dowolnej optyce wykonają dla ciebie odpowiednie soczewki korekcyjne, ale możesz także wybrać spośród oficjalnych dealerów MOTOEYE w menu ZNAJDŹ SKLEP lub klikając TUTAJ.

... A JEŚLI NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ

U nas możesz bez ryzyka dokonywać zakupów, ponieważ jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz zachować produktu, możesz go zwrócić w ciągu 14 dni od odbioru bez podawania przyczyny, a my zwrócimy pełną cenę zakupu wraz z kosztami dostawy. Szczegóły zwrotu znajdziesz w menu INFO, w sekcji ZWROT, punkt ODSTĄPIENIE, lub kliknij TUTAJ.